ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*哗哗*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 哗哗, -哗哗-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, time is flying by.[CN] 看,时间都哗哗流走了. The Day I Became a Woman (2000)
So obviously. Tears sound of gurgling water. Can cannot see.[CN] 那么明显 眼泪哗哗的 能看不到吗 Rooftop Prince (2012)
You know, I just went with it and tried to imagine that that uvas really happening.[CN] 开始哗哗地流了下来 就些就是我经历的 我试着想象那到底是不是真的 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
He just eats you up with his eyes, because you're so beautiful.[CN] 你长得太美了 他看你看得口水哗哗直流 Where the Sidewalk Ends (1950)
Then waved a fan over them[CN] 抹清凉油,上那哗哗 If You Are the One (2008)
Mirre, respond, beep beep.[CN] 美日啊over哗哗 Flu (2013)
It was only after practising... on a doctor friend when I was a student nurse.[CN] 你采血的技术一直很好呢 一下就哗哗 Episode #1.11 (2016)
[water rushing][CN] [水哗哗] The Zombinator (2012)
WITH THE LEAVES ALL ABLAZE IN THE COOL BREEZE BLOWING[CN] 凉爽的微风里 树叶哗哗得落下 Secret of the Wings (2012)
[CLATTERING][CN] [哗哗的响声] Infestation (2009)
Our kwan is so flow, daddy-o.[CN] 钱会哗哗地流进来啊,伙计 Casino Jack (2010)
When night falls, there are all these strange noises.[CN] 一到晚上就听到哗哗 Crazy Stone (2006)
That's the sound of your checks bouncing.[CN] 那是你的钱在哗哗的流走 Monarch Douglas Bank (No. 112) (2014)
- And Velcro? - Okay.[CN] V V 哗哗 Runaway Bride (1999)
[THUDDING/CLATTERING][CN] - [砰的一声] - [哗哗的响声] Infestation (2009)
Velcro! Stick together![CN] V V 哗哗是不吉利 Runaway Bride (1999)
When you hear the sound of chips, ... you have the itch to bet[CN] 你看人家筹码哗哗的响 你就手痒痒 Heung gong chat sup sam (1974)
It flushed, but the water kept coming to the top.[CN] 水哗哗冲,但水却不停地向上走。 Small Time Crooks (2000)
Those girls are all so troublesome.[CN] 哗哗的流啊 The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
"f..."[CN] "哗哗..." To Be and to Have (2002)
Mommy, respond, beep beep.[CN] 妈妈啊 over 哗哗 Flu (2013)
It's a fact that you dropped out[CN] 都输掉了,还在哗哗叫! Liar Game: Reborn (2012)
The waterworks were...[CN] 眼泪那是... 哗哗的流 At First Blush (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top