ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*再服役*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 再服役, -再服役-
Japanese-English: EDICT Dictionary
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in six more months, a bunch more weed.[CN] 再服役半年 就有更多的大麻 The Onion Movie (2008)
I'm gonna have to write young Fred and tell him that unless he wants to look out for hisself, he better sign up for another hitch.[CN] 我便写信给费特 叫他再服役一段时间 Breakfast at Tiffany's (1961)
Planning on re-upping?[CN] 计划再服役 Battlestar Galactica: Blood & Chrome (2012)
Must be nice. Only three months left to serve.[CN] 你就好啦,只须再服役3个月 Joint Security Area (2000)
That number is no longer in service.[CN] 这个数字是 不再服役 Don Peyote (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top