ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不信心*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不信心, -不信心-
Japanese-English: EDICT Dictionary
不信心[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's that Godless lot.[JA] 不信心者め 12 Years a Slave (2013)
And the infidels are celebrating.[JA] 不信心者は大喜びでお祭り騒ぎだ Conquest 1453 (2012)
It's ungodly for travelers. Hearty, or otherwise.[JA] 旅人には不信心か 心遣いなのに 12 Years a Slave (2013)
I don't believe in psychics, OK?[CN] 我不信心灵学 The Man from the Future (2011)
By the time we've finished, you'll be a drunken, wife-beating, impotent kafir.[JA] 取り調べが終わる頃には お前はフラフラだろう 妻に対する暴力 無力な不信心 MI-5 (2015)
Fight them![JA] 不信心者と戦う! 彼らと戦う! 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
The infidel Turks are on their way to bite with their poisonous fang of a snake.[JA] 不信心のトルコ人が、 我々ののどを食い破るために へびのように毒を流すために 出発し、こちらに向かっています Conquest 1453 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top