ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一百二十六*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一百二十六, -一百二十六-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一百二十六[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Total $126[CN] 一共一百二十六 Gui lin rong ji (1998)
Two million one hundred and twenty six thousand, four hundred and ten.[CN] 两百万,... ...一百二十六, 四百一十. The Day of the Beast (1995)
One hundred and twenty-six[CN] 一百二十六 Gui lin rong ji (1998)
One hundred and twenty-six.[CN] 一百二十六 October Sky (1999)
Seven times 18... 126.[CN] 七年乘以十八... 一百二十六岁啦 The First Day of the Rest of Your Life (2008)
126 feet[CN] 一百二十六 Project A (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top