ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*アクチニウム*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: アクチニウム, -アクチニウム-
Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム[, akuchiniumu] (n) actinium (Ac) [Add to Longdo]
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
プロトアクチニウム[, purotoakuchiniumu] (n) protoactinium (Pa); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ac... Actinium.[JA] アク・・・アクチニウム The Girl with All the Gifts (2016)
Protactinium, then uranium. Kenny?[JA] プロトアクチニウム その次はウランね 次はケニー The Girl with All the Gifts (2016)
19, potassium. 20, calcium. 21, scandium...[JA] 19番プロトアクチニウム. 20番カルシウム、21番スカンジウム・・・ The Girl with All the Gifts (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top