ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โบราณคดีวิทยา*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โบราณคดีวิทยา, -โบราณคดีวิทยา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบราณคดี(โบรานนะคะดี, โบรานคะดี) น. วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน, เดิมใช้ โบราณคดีวิทยา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mm-hmm. - Archeology. Mm-hmm.โบราณคดีวิทยา ฉันกำลังทำการขุดเจาะ Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archeology
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top