ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปากกบ*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปากกบ, -ปากกบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกบ[N] beveled joint, Example: กระจกบานนี้มีปากกบที่สวยงาม, Thai definition: รอยมุมของของที่เป็นเหลี่ยมประกบกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากกบน. รอยมุมของสิ่งที่มีรูปสี่เหลี่ยมประกบกันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็น ๒ มุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง.
ปากกริวน. รอยปากไม้คล้ายปากกบ แต่มีรอยผ่ามุมฉากไม่ตลอดเหมือนปากกบ ผ่าแค่หมดลวดเท่านั้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกปากกบ[n.] (nok pākkop) EN: frogmouth   
นกปากกบ[n.] (nok pākkop) EN: Batrachostomidae   
นกปากกบลายดำ[n. exp.] (nok pākkop lāi dam) EN: Hodgson's Frogmouth   FR: Podarge de Hodgson [m] ; Podarge oriental [m]
นกปากกบปักษ์ใต้[n. exp.] (nok pākkop pak tāi) EN: Gould's Frogmouth   FR: Podarge étoilé [m]
นกปากกบพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok pākkop phan Chawā) EN: Javan Frogmouth   FR: Podarge de Java [m]
นกปากกบยักษ์[n. exp.] (nok pākkop yak) EN: Large Frogmouth   FR: Podarge oreillard [m]
ปากกบ[n.] (pākkop) EN: bevelled joint = beveled joint (Am.)   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top