Search result for

*บ่อนทำลาย*

(60 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บ่อนทำลาย, -บ่อนทำลาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่อนทำลาย[V] undermine, See also: subvert, Example: พ่อค้ายาเสพติดบ่อนทำลายความสงบสุขของประเทศ, Thai definition: แทรกซึมเข้าไปเพื่อทำลายหรือนำไปในทางที่ผิดอยู่ภายในทีละน้อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่อนทำลายก. แทรกซึมเข้าไปเพื่อทำลายอยู่ภายในทีละน้อย ๆ.
มือที่สามน. บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย.
หนอนบ่อนไส้น. ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำทีเป็นพวกเพื่อบ่อนทำลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subversionการบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subversionการบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subversive activityกิจกรรมบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subversive activityกิจกรรมบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subversive activitiesกิจกรรมบ่อนทำลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saboteur!ไอ่ตัวบ่อนทำลายยย Bolt (2008)
"Everywhere, his influence was destructive,ทุกที่ที่เค้าไป ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่อนทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ... Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
SAMCROhassabotaged every major development effort that's come through Charming.พวก SAMCRO ได้บ่อนทำลาย ในทุกๆความพยายามการพัฒนาที่สำคัญ ที่มาสู่ชาร์มมิ่ง Albification (2009)
HALE:บ่อนทำลายคนในท้องถิ่น Albification (2009)
Sam Crow has sabotaged every major development effort that's come through Charming.พวก SAMCRO ได้บ่อนทำลาย ในทุกๆความพยายามการพัฒนาที่สำคัญ ที่มาสู่ชาร์มมิ่ง Smite (2009)
The sue sylvester who has been obsessed With sabotaging your every move is now just a distant memory.ซู ซิลเวสเตอร์ ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับ การบ่อนทำลายนาย กลายเป็นอดีตไปแล้ว Mash-Up (2009)
Dr. Nayak, can you think of anyone who would want to steal your data or might want to sabotage you?ดร.นาแยคคุณพอคิดออก บ้างมั้ย ว่ามีใครบ้างที่อยาก ขโมยข้อมูลคุณไป หรือมีใครบ้างที่อยาก บ่อนทำลายคุณ? Dream Logic (2009)
Please. You, of all people, respect a well-Thought-Out sabotage.แหม คนเขานับถือคุณหลังจากโดนบ่อนทำลาย The Treasure of Serena Madre (2009)
And destabilized.- และบ่อนทำลายความมั่นคง Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
It doesn't mean I can't take another one out.ก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะบ่อนทำลายไม่ได้ You Gotta Get a Gimmick (2010)
You meddled around in my marriage, you terrorize the glee club, you continue to sabotage my relationship with Emma.คุณยุ่งกับ ชีวิตคู่ของผม คุณคุกคาม ชมรมร้องเพลง คุณบ่อนทำลาย ผมกับเอมม่า Funk (2010)
And I will no longer participate in your destructive, negative behavior.และฉันจะไม่เข้ามายุ่งกับพฤติกรรมเชิงลบ และบ่อนทำลายของพวกเธออีกต่อไป Romantic Expressionism (2010)
God, you're a sleeper cell.พระเจ้า นายมันก็พวกบ่อนทำลาย All Dogs Go to Heaven (2010)
When he meddled with Tae Gyun, he challenged Haeshin.ความจริงที่ว่า เขาบ่อนทำลายแฮชิน และท้าทายแฮชินขนาดนี้ Episode #1.13 (2010)
So why didn't you just sabotage me?งั้น ทำไมเธอถึงไม่บ่อนทำลายฉันล่ะ Damien Darko (2011)
Serena, Charles and I think that Russell Thorpe knows about Ben and is gonna use it to sabotage Charles' deal.เซรีน่า ชารลส์กับแม่คิดว่า รัสเซล ธอร์ป รู้เรื่องเกี่ยวกับเบน และจะใช้เรื่องนี้ บ่อนทำลายข้อตกลงของชารลส์ Empire of the Son (2011)
And, Pierce, you're always looking for someone old enough to find your racism subversive.และเพียร์ซ คุณพูดเสมอว่าอยากได้ คนรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่มองว่าการเยียดเชื้อชาติของคุณ เป็นสิ่งบ่อนทำลาย Asian Population Studies (2011)
I find that duplication somehow compromises the soul of the prose.ผมคิดว่าการทำสำเนา บ่อนทำลายจิตวิญญาณของเนื้อหา Infamy (2012)
- Get what? Actually, maybe Subway taking human form could be its undoing.อันที่จริงการที่ Subway อยู่ในรูปบุคคล อาจเป็นตัวบ่อนทำลายของมันเอง Digital Exploration of Interior Design (2012)
Among other things, you tried to sabotage my relationship with Jenny.ท่ามกลางเรื่องอื่นๆ คุณพยายามบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของผมกับเจนนี่ Discovery (2012)
We will do this by inspiring a new generation to take up our cause and undermine the very foundations set the Congress will be built on.พวกเราจะทำสิ่งนี้ จากแรงบันดาลใจในยุคนี้ เริ่มตันที่พวกเราและบ่อนทำลายตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระบบรัฐสภาอยู่ในช่วงสร้างตัวเอง A Test of Time (2012)
I've become selfish and spoiled, and incredibly out of touch.ฉันกลายมาเป็นคนเห็นแก่ตัว,เป็นตัวบ่อนทำลาย แถมยังไร้ความรู้สึก Glee, Actually (2012)
"as if its purpose were to undermine the earth."เช่นถ้าวัตถุประสงค์เป็น ที่จะบ่อนทำลายแผ่นดิน The Invisible Woman (2013)
You're working so hard to undermine him.เจ้าต้องพยายามอย่างหนัก ที่จะบ่อนทำลายเขา And Now His Watch Is Ended (2013)
Friends who mock my looks and undermine my confidence?เพื่อนที่เยาะเย้ยและคอยบ่อนทำลายความมั่นใจฉันเนี่ยนะ Guilty Pleasures (2013)
Homeboy tried to sabotage me, but I am un-sabotage-able.เจ้าของงาน พยายามบ่อนทำลายฉัน แต่ไม่มีใครบ่อนทำลายฉันได้ King's Castle (2013)
We love you, but you are eminently sabotage-able.เรารักนายนะ แต่บ่อนทำลายนายน่ะ ง่ายมาก King's Castle (2013)
Selfsabotage don't count, son.บ่อนทำลายตัวเอง ไม่นับนะ King's Castle (2013)
Selfsabotage absolutely counts.บ่อนทำลายตัวเอง ต้องนับด้วย King's Castle (2013)
Yet, here you are in the North, undermining them.กระนั้น ในตอนเหนือนี่ ท่านกลับบ่อนทำลายอำนาจพวกเขา High Sparrow (2015)
When you question my decisions in front of the other lords and ladies, you undermine me.เมื่อเจ้าตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของข้า ต่อหน้าบรรดาลอร์ด และท่านหญิง เจ้ากำลังบ่อนทำลายข้า Dragonstone (2017)
- All right, I'll stop trying to protect you and you stop trying to undermine me.ก็ได้ ข้าจะหยุด พยายามปกป้องเจ้า และเจ้าเองก็ต้องหยุดพยายามที่จะบ่อนทำลายข้า Dragonstone (2017)
I'm not trying to undermine you!ข้าไม่ได้จะพยายามบ่อนทำลายเจ้า Dragonstone (2017)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
I don't care if you have a few laughs, even at my expense. But don't you dare undermine what I'm trying to do here.แต่นายไม่มีสิทธิ์ มาบ่อนทำลาย ความพยายามของชั้นที่นี่ Good Will Hunting (1997)
Undermine?บ่อนทำลาย Good Will Hunting (1997)
For too long now giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world.เป็นเวลานานเกินไปแล้ว (จิม แลฟเฟอร์ตี สมาคมทนายความแห่งชาติ) ที่เราปล่อยให้บรรษัทยักษ์ใหญ่ บ่อนทำลายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา The Corporation (2003)
President Amin has accused... the British government of attempting to assassinate him and undermining him-- ประธานาธิบดีอามีนได้กล่าวหา รัฐบาลอังกฤษว่ากำลังบ่อนทำลายเขา The Last King of Scotland (2006)
The destruction of the infidel and hypocrite is your sacred duty.การบ่อนทำลายพวกทรยศ_BAR_ กับพวกมือถือสากปากถือศีล_BAR_ จึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ Rendition (2007)
You're sabotaging me.พ่อกำลังบ่อนทำลายผม Ghosts (2008)
No, you're sabotaging this on purpose.ไม่, นายกำลังบ่อนทำลายแบบตั้งใจ Ghosts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter

English-Thai: Longdo Dictionary
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabotage[N] การก่อวินาศกรรม, See also: การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย, Syn. impairment, incapacitation, subversive destruction, vandalism
sabotage[VT] ก่อวินาศกรรม, See also: ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย, Syn. subvert, wreck
saboteur[N] ผู้ก่อวินาศกรรม, See also: ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา, Syn. destroyer, terrorist
undoing[N] ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top