ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ด้านไม้*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด้านไม้, -ด้านไม้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านไม้[V] case-hardened, Example: เด็กถ้าถูกตีมากๆจะด้านไม้, Thai definition: ถูกตีมากจนชินเลยไม่รู้จักหลาบจำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้านไม้ก. ถูกตีมากจนชินเลยไม่รู้จักหลาบจำ.
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าน. รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านเท่ากันเลย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sāmlīem dān mai thao) EN: scalene triangle   FR: triangle scalène [m]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem dān mai thao) EN: irregular quadrilateral   
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (sāmlīem dān mai thao) EN: scalene triangle   FR: triangle scalène [m]
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n.] (sīlīemdānmaithao) EN: trapezium   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top