ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คุดคู้*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุดคู้, -คุดคู้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุดคู้[ADV] curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: หนูแดงไปหมอบคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะ
คุดคู้[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: นกเค้าแมวที่เคยส่งเสียงฮือๆ จากสวนข้างบ้านคุดคู้อยู่ใต้ไออุ่นของปีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุดคู้ว. ขดตัวงอแขนงอเข่า เช่น นอนคุดคู้.
จุกเจ่าว. เซา, นั่งเหงา, นั่งคุดคู้อยู่, เจ่าจุก ก็ว่า.
เจ่าจุกว. เซา, นั่งเหงา, นั่งคุดคู้อยู่, จุกเจ่า ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How I envy you... young, pretty, able to crouch for hours behind a bush, waiting for a neighbor to dump her trash.แหม อิจฉาเธอจริงๆ ทั้งสาว ทั้งสวย นอนคุดคู้อยู่ได้ทั้งวันหลังพุ่มไม้ คอยดูเพื่อนบ้านออกมาทิ้งขยะ The Glamorous Life (2010)
And then all of a sudden, I'm some drooling mess on the floor.อยู่ดีๆ ฉันก็จะกลายเป็น ตัวอะไรไม่รู้คุดคู้อยู่กับพื้น Unforgiven (2011)
I was hunched in a corner, and I looked over into the other corner.ฉันคุดคู้อยู่ในมุม ฉันสำรวจดูตามมุม Tallahassee (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunch[VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
nestle[VI] นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top