Search result for

*ความซับซ้อน*

(76 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความซับซ้อน, -ความซับซ้อน-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algorithmic complexityความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complexity measureมาตรการวัดความซับซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexซับซ้อนมาก,สารประกอบเชิงซ้อน,สลับซับซ้อน,คอมเพล็กซ์,คอมเพลกซ์,สารเชิงซ้อน,ลักษณะหลายอย่าง,เชิงซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
ความกดดันความกดดัน, สภาวะที่ผลักดัน บังคับให้บุคคลต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีผลต่อการปรับตัวและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสาเหตุของความกดดันนั้นมาจากตัวบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เช่น ความคาดหวัง อุดมคติของบุคคล คนในครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความซับซ้อนและการเ [สุขภาพจิต]
developmentการเจริญเติบโต, การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบในสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
synthesisการสังเคราะห์, กระบวนการในการทำให้เกิดสารประกอบที่ต้องการโดยการนำสารประกอบย่อย ๆ มาทำปฏิกิริยากันให้ได้สารประกอบโมเลกุลใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Instruments, Highly Sophisticateเครื่องมือที่มีความซับซ้อนมาก [การแพทย์]
Instruments, Moderately Sophisticateเครื่องมือที่มีความซับซ้อนปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a scene like this with such complexity,ในฉากที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Found him tucked in the junkyard along with Tuco's own brother-in-law, a.k.a. Gonzo.โกนโซ่ หมอนี่เป็น เอ่อ ไม่ได้มีความซับซ้อน ไม่ได้มีการเคลื่อย้ายศพโดเซ่ Grilled (2009)
This thing must have been insanely complex.ไอ่เจ้าสิ่งนี้มันต้องมีความซับซ้อนอย่างมากๆ ภาพและเสียงที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน The No-Brainer (2009)
And very complicated.และเป็นคนที่มีความซับซ้อนมาก Balm (2009)
His complications killed him.ความซับซ้อนของเขาฆ่าเขา Balm (2009)
Complications.ความซับซ้อน Today Is the Day: Part 2 (2009)
It has complications.มันมีความซับซ้อน Today Is the Day: Part 2 (2009)
Complications.ความซับซ้อน Today Is the Day: Part 2 (2009)
Actually, I think it was a lot more complicated than that.อันที่จริง ผมคิดว่ามี ความซับซ้อนยิ่งกว่านั้น Dream Logic (2009)
This Amida Hall expresses the sophistication of the art from the Jodo sect to modern society making it an architectural treasure.อมิดะ ฮอลล์นี้ แสดงออกถึงความซับซ้อนของศิลปะ จากยุคโจโดถึงสังคมสมัยใหม่ ...ทำให้มันเป็นสมบัติแห่งสถาปัตยกรรม Ohitori sama (2009)
The very fact we exist is nothing but the result of a complex, yet inevitable string of chemical accidents and biological mutations.ข้อเท็จจริงการมีอยู่ของพวกเราไม่มีความหมาย แต่ผลลัทธ์กลับมีความซับซ้อน จนทุกวันนี้ยังดำเนินต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการกลายพันธุ์ทางชีวภาพ Knowing (2009)
Please, I apologize. The complexities of Human pranks escape me.ขออภัยครับ ผมไม่เข้าใจความซับซ้อนในการล้อเล่นของมนุษย์ Star Trek (2009)
"Until the talented Bradshaw is better able to grasp the complexities of married life... she would be better advised to explore the vow of silence."จนกว่าแบรดชอว์ผู้หญิงเก่ง จะเข้าถึงความซับซ้อนของชีวิตแต่งงานได้ เราขอแนะนำให้เธอ เรียนรู้ภาษิตนี้ "สาวไส้ให้กากิน" Sex and the City 2 (2010)
I'm in charge of security for all computers on the Harvard network, and I can assure you of its sophistication.ผมเป็นผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายทั้งหมดของฮาวเวิร์ด และผมขอยืนยันเรื่องความซับซ้อนของระบบที่มี The Social Network (2010)
In fact, it was that level of sophistication that led us to you in less than four hours.และก็ด้วยความซับซ้อนของระบบนี้ ทำให้เราหาคุณเจอภายในสี่ชั่วโมง The Social Network (2010)
They have to be complicated enough that we can hide from the projections.พวกเขาจะต้องมีความซับซ้อนพอที่จะทำให้เราสามารถซ่อนตัวจากการประมาณการ Inception (2010)
Rumor is the relationship is quite complicated.ข่าวลือเป็นความสัมพันธ์มีความซับซ้อนมาก Inception (2010)
All right. Brief him on the route into the complex.ขวาทั้งหมด บทสรุปเขาบนเส้นทางไปสู่​​ความซับซ้อน Inception (2010)
I wish more than anything, but I can't imagine you with all your complexity all your perfection, all your imperfection.ฉันต้องการมากกว่าสิ่งใด แต่ ... ... ฉันไม่สามารถจินตนาการคุณกับทุกความซับซ้อนของคุณ ... ... ทุกความสมบูรณ์แบบของคุณทั้งหมดไม่สมบูรณ์ของคุณ Inception (2010)
It will only complicate things further and threaten your chances of rescue.มันจะทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และลดทอนโอกาสในการช่วยคุณ Buried (2010)
Unfortunately, the complex insideน่าเสียดายที่มีความซับซ้อนข้างใน Incursion: Part 1 (2010)
So you and "complicated"... should seize the day.ดังนั้นคุณและ "ความซับซ้อนSlight of Hand (2010)
I've seen your files. You've got a God complex.ฉันอ่านแฟ้มประวัติคุณแล้ว คุณมีความซับซ้อนสูงมาก Revelation Zero: Part 1 (2010)
The unsub lacks sophistication and shows immaturityคนร้ายขาดความซับซ้อน และแสดงถึงความเป็นเด็ก Exit Wounds (2010)
I can't deny that our path has been complicated, but in the end, love makes everything simple.ฉันไม่สามารถปฏิเสธว่าเส้นทางของเรามีความซับซ้อน แต่ในท้ายที่สุด, ความรักจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Belles de Jour (2010)
And you are tampering with a highly delicate book deal.และเธอก็กำลังมาวุ่นวายกับ ดีลหนังสือที่มีความซับซ้อนนี้อยู่นะ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
A myriad of systems, each as complicated as the next.ระบบจำนวนมาก ซึ่งจะมีความซับซ้อนแน่ในภายภาคหน้า Pathogen (2010)
IT'S MADE UP OF 1,300 COMPUTERS ALL WORKING TOGETHER.เป็นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อนสูง จากนั้นไปรับประทาน อาหารกลางวัน Beyond the Darkness (2010)
A little bit like a kaleidoscope, where you look in with a lot of mirrors, and there's only one little pattern, but it's reflected and reflected in mirrors, and it looks very complicated.และมันก็ดูมีความซับซ้อนมาก ปรากฏการณ์ฮิกส์เป็นวิธีที่น่าพอใจมาก การลดความซับซ้อนของ รุ่นมาตรฐานของเรา What Are We Really Made Of? (2010)
It's complicated.มันมีความซับซ้อน Tangled (2010)
Your tiny, little ogre brain couldn't begin to comprehend the complexity of my polygonic foldability skills.สมองยักษ์เล็กๆอย่างนายน่ะ คงยังไม่เริ่มเข้าใจ ถึงความซับซ้อนของความสามารถ ในการพับหลายเหลี่ยมหลายมุมของฉัน Shrek Forever After (2010)
Well, that's a bit complicated.ดีที่บิตที่มีความซับซ้อน We Bought a Zoo (2011)
Well, complicated's okay.ดีที่มีความซับซ้อนของโอเค We Bought a Zoo (2011)
Why does it always gotta come with complications?เซ็กส์มาพร้อมกับความซับซ้อนเสมอ Friends with Benefits (2011)
WOODWARD:... told them that this creature is more sophisticated than any of us,... บอกพวกเขา ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ มีความซับซ้อนมากขึ้น กว่าพวกเรา Super 8 (2011)
I like complicated.ฉันชอบความซับซ้อน The New Normal (2011)
So what you need is the right kind of complexity, and only a few structures -- as far as I can tell -- can do that, can pull out that extraordinary feat.ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเป็นชนิดที่ เหมาะสมของความซับซ้อน และมีเพียงไม่กี่โครงสร้าง เท่าที่ฉัน สามารถบอกได้ สามารถทำที่สามารถดึงออกที่ฝีมือ ไม่ธรรมดา Is There Life After Death? (2011)
What we have here in our culture dishes with real, live, wet, squishy neurons with all their complexity, is immensely much more complicated than anything we can simulate on today's computers.สิ่งที่เรามีที่นี่ในอาหารวัฒนธรรมของ เรา กับความเป็นจริง, สด, เปียกเซลล์ ประสาทนุ่ม กับความซับซ้อนของพวกเขา ทั้งหมด Is There Life After Death? (2011)
The pattern of your soul is the strongest and most complex in your own brain, but it can be passed on to other brains.รูปแบบของจิตวิญญาณของคุณ เป็นความซับซ้อนที่แข็งแกร่งที่สุด และมากที่สุดในสมองของคุณเอง แต่มันก็สามารถส่งผ่านไปยังสมอง อื่น ๆ Is There Life After Death? (2011)
I'm afraid this is all a little bit complicated.แม่กลัวจริง ทุกสิ่งมันคือความซับซ้อนเล็กๆน้อยๆ From Up on Poppy Hill (2011)
Paige was abducted months after having Jake in captivity, and he traveled with both, which means he's criminally sophisticated.เพจถูกพาตัวไป หลังจากได้ตัวเจคไปแล้วเป็นเดือน. และเขาเดินทางกับทั้งคู่, ซึ่งหมายความว่าในทางอาชญวิทยา เขามีความซับซ้อน Supply and Demand (2011)
That lock is so complex, it is only rivaled by my mind.ที่ล็อคนั่นมีความซับซ้อนมาก มันเหมาะกับสมองอันชาญฉลาดของฉัน Deadline (2011)
It's only when we get to complicated, macroscopic systems that there's a difference between the past and the future.ก็ต่อเมื่อเราได้รับจะมีความซับซ้อน ระบบด้วยตาเปล่า ว่ามีความแตกต่างระหว่างอดีตและ อนาคต Does Time Really Exist? (2011)
Mm-hmm. Fascinating. The complexity.คอยรายงานฉันแล้วกัน น่าทึ่งมาก ความซับซ้อนนี่ Where There's a Will (2011)
In case I'm on that list of yours, harvesting apitoxin in that amount would require much more sophisticated equipment than I have at my disposal.เผื่อว่า ถ้าผมอยู่ในรายชื่อของคุณ เก็บเกี่ยวapitoxin ในปริมาณนั่นต้องการ อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมาก BeeWare (2011)
Complicated kits, tiny little blocks.ชุดตัวต่อที่มีความซับซ้อน บล็อกกระจิ๋วหลิว Competitive Ecology (2011)
I know how this looks, but you just don't understand how complicated adult relationships can be.ฉันรู้ว่านี่มันดูเป็นยังไง แต่พวกเธอไม่เข้าใจว่าความซับซ้อน ในความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ Props (2012)
A quantum entanglement of cause and effect where everything and everyone reflects on each other.ความซับซ้อนของควอนตัมที่เป็นสาเหตุและผลกระทบ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคน สะท้อนถึงกันและกัน Pilot (2012)
Triple complications.ความซับซ้อนแบบทริปเปิล Game Ogre (2012)
Based on the complexity of the code, it's obvious this unsub is operating on several different levels, so we need to start thinking in multiple dimensions.จากความซับซ้อน ของรหัส เห็นได้ชัดว่า อันซับคนนี้ปฏิบัติการณ์ ในหลายระดับ ดังนั้นเราต้องเริ่มคิด หลายมิติ True Genius (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซับซ้อน[n.] (khwām sapsøn) EN: complexity   FR: complexité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complexity[N] ความซับซ้อน
intricacy[N] ความสลับซับซ้อน, See also: ความซับซ้อน, Syn. complication, complexity, Ant. simplicity
mystery[N] ความลึกลับ, See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด, Syn. strangeness, difficulty
tissue[N] สิ่งที่เป็นชุดต่อเนื่องและมีความซับซ้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน,ความสลับซับซ้อน,ลักษณะเชิงซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen

English-Thai: Nontri Dictionary
complexity(n) ความซับซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
sophistication(n) ความซับซ้อน,การตบตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
併発症[へいはつしょう, heihatsushou] (n) ความซับซ้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top