Search result for

*คงจะ*

(82 entries)
(0.4952 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คงจะ, -คงจะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงจะ[AUX] may, See also: might, perhaps, possibly, maybe, Syn. อาจจะ, คง, อาจ, Example: เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินเล็กกินน้อยก. เบียดบังแม้แต่เงินหรือของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ถ้าเจ้าหน้าที่ในโครงการไม่กินเล็กกินน้อย โครงการนี้คงจะก้าวหน้าไปไกลแล้ว.
คงเป็นคำบอกลักษณะคาดคะเน เช่น คงจะเป็นเช่นนั้น คงมาแล้ว.
คู่โคน. นาที่ต้องเสียค่านาตามหน้าโฉนดทุก ๆ ปี ผิดกับนาฟางลอย ซึ่งต้องเสียค่านาแต่เฉพาะในปีที่ปลูกข้าว. [“ที่เรียกว่า นาคู่โค เพราะวิธีเก็บหางข้าวนาชนิดนี้นับจำนวนโค (กระบือ) ที่ใช้ทำนาในที่นั้น ๆ ด้วยถือเป็นยุติว่า โคคู่หนึ่งคงจะทำนาในที่เช่นนั้นได้ผลประมาณปีละเท่านั้น เอาเกณฑ์จำนวนโคขึ้นตั้งเป็นอัตราหางข้าวที่จะต้องเสีย เพราะฉะนั้น นาคู่โค ถึงจะทำหรือมิทำจึงต้องเสียหางข้าว” พงศ. ร. ๒].
ดูจะว. คงจะ, น่าจะ, เช่น ดูจะเกินไปละ.
ที่ไหนคำใช้ในข้อความคาดคะเนว่าคงจะไม่เป็นเช่นนั้น เช่นนี้ มีความหมายว่า ไฉน, ฉันใด, อย่างไร, เช่น แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา (อิเหนา).
รู้ทีก. รู้ชั้นเชิง, รู้เล่ห์เลี่ยม, เช่น มาบ่อย ๆ รู้ทีว่าคงจะประสงค์อะไรอย่างหนึ่ง.
วิตก, วิตก-(วิตกกะ-, วิ-ตก-) ก. เป็นทุกข์, ร้อนใจ, กังวล, เช่น วิตกว่าจะเกิดสงคราม, มักใช้เข้าคู่กับคำกังวล เป็น วิตกกังวล เช่น อย่าวิตกกังวลไปนักเลยพรุ่งนี้สถานการณ์คงจะดีขึ้น.
สำรวยว. ทำกิริยากรีดกรายหยิบหย่ง, เอาแต่แต่งตัว, เช่น ท่าทางสำรวยอย่างนี้ คงจะทำงานหนักไม่ไหว.
สีหน้าน. อารมณ์ที่ปรากฏทางหน้า เช่น วันนี้สีหน้าเขาไม่ดีเลย คงจะโกรธใครมา พอถูกดุก็ทำสีหน้าไม่พอใจ.
เสียกำได้กอบ,เสียกำแล้วได้กอบก. เสียน้อยไปก่อนแล้วจะได้มากในภายหลัง เช่น เสียหนึ่งนิ่งไว้นานไปคงได้สอง เสมือนหนึ่งของท่านหายมีที่ไว้ ข้าพเจ้าคงจะหามาให้ไม่ให้เดือดร้อน ยอมเสียกำไปก่อนนั่นแหละ จึงจะได้กอบ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
เสียงตกโดยปริยายหมายถึงคะแนนเสียงต่ำลง เช่น ในพื้นที่นี้เขามีเสียงตกไปมาก สงสัยว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่ได้รับเลือก.
หวังใจ, หวังใจว่าก. คาดว่า (มักใช้ในทางที่ดี) เช่น ข้าพเจ้าหวังใจว่าท่านคงจะประสบความสำเร็จ.
เห็นจะก. คงจะ เช่น เห็นจะจริง, ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เป็น ไม่เห็นจะ.
เอาไม่อยู่ก. ปกครองไม่ได้, ควบคุมไม่ได้, เช่น เด็กคนนี้ซนมากจนพ่อแม่เอาไม่อยู่, ควบคุมให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เช่น ม้าตัวนี้พยศมากจนเจ้าของเอาไม่อยู่, เหลือความสามารถที่จะเยียวยาได้ เช่น โรคของเขาอาการหนักมากแพทย์คงจะเอาไม่อยู่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What?ก็คงจะ .. Just Go with It (2011)
Without finishing high school. Which she's doing by homeschooling.ก่อนที่จะจบไฮสคูล เธอคงจะเรียนที่บ้านแทน New Haven Can Wait (2008)
I mean, he's not an afternoon person either.และกลางวันก็คงจะไม่เหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
The look on my face will be of vindication.สีหน้าชั้นน่ะคงจะมีแต่การแก้แค้นเท่านั้นแหละ New Haven Can Wait (2008)
And he'll never come back to yale.และมันคงจะไม่กล้ากลับมาที่นี่อีก.ช่ายยย... New Haven Can Wait (2008)
No, no. It's nothing badไม่ ไม่นะ มันคงจะแย่มากๆ New Haven Can Wait (2008)
I mean, pretty soon you're gonna haveฉันหมายถึง อีกไม่นานพี่คงจะมี Chuck in Real Life (2008)
I do think that it would be good for both of us.ฉันคิดว่ามันคงจะดีกับเราทั้งคู่ Pret-a-Poor-J (2008)
But not like that. no, that would, uh, that would be sick.แต่ไม่ใช่แบบนั้น.. มันคงจะ.. เอ่อ คงจะประหลาด Pret-a-Poor-J (2008)
It would really mean a lot to me if you stayed.มันคงจะดีมากกับฉัน ถ้าคุรอยู่ด้วย There Might be Blood (2008)
You'll be needing it to make a call toคุณคงจะต้องการใช้มันโทรไปแน่ๆ There Might be Blood (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Well, that was the last time.เอาล่ะ มันคงจะเป็นครั้งสุดท้าย Odyssey (2008)
But with the fortress destroyed, you'll have to do it without Jor-El's guidance.แต่เมื่อป้อมถูกทำลาย คุณคงจะไม่ได้รับคำแนะนำจากโจเอลแล้วนะ Odyssey (2008)
I've been holding onto a life on this farm that hasn't existed for years.ผมยังคงหยุดใช้ชีวิตในฟาร์มนี้ซึ่งคงจะไม่ได้อยู่หลายปี Odyssey (2008)
That'll be all.มันคงจะเป็นได้ทุกอย่าง Odyssey (2008)
You think he'll be working harder for you?คุณคิดหรือว่าเค้ายังคงจะทำงานให้คุณเต็มที่ Adverse Events (2008)
If I've learned anything from Amber, it's that I have to take care of myself.ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรจากแอมเบอร์, มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ฉันต้องหัดดูแลตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
- He's not gonna make it.- เขาคงจะไม่รอด Pilot (2008)
That's some serious iron. Izzy'll like that. Thank you.นั่นเป็นเรื่องเอาเป็นเอาตาย ลิซซี่คงจะถูกใจ ขอบคุณ Pilot (2008)
And next time, I'm not gonna use a.357 as a "get well" present.และครั้งต่อไป ฉันคงจะไม่ต้อง ใช้.357แม๊กนั่มเป็นของขวัญปลอบใจหรอกนะ Pilot (2008)
The local cops are on the payroll, so it's a no-hassle gig.ตำรวจท้องถิ่นรับสินบนเป็นรายเดือน ถ้างั้นก็คงจะไม่ยากมากเกินไป Pilot (2008)
she hopes all of you have a good graduation ceremony.และเธอก็เตรียมพร้อมไปสู่โรงเรียนต่อไป และเธอก็หวังว่าทั้งหมดทุกคนคงจะสำเร็จการศึกษาทุกคน Akai ito (2008)
I think perhaps all those stories about the Jedi are true.งั้นก็แสดงว่าเรื่องเล่าของเหล่าเจได คงจะเป็นเรื่องจริง Ambush (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
Perhaps now, begin negotiations we can.ทีนี้ คงจะได้เวลาคุยกันแล้วกระมัง Ambush (2008)
With all due respect General, strategically it doesn't make any sense for someone to come look for us.ด้วยความเคารพนะ ท่านนายพล ตามหลักการแล้ว มันคงจะยากสักหน่อย ที่จะมีใครออกมาตามหาเรา Rising Malevolence (2008)
Let us hope it is not a costly one.หวังว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ต้องจ่ายแพงหรอกนะ Rising Malevolence (2008)
The hunters must have destroyed the rest.พวกนักล่าคงจะฆ่าพวกที่เหลือแล้ว Rising Malevolence (2008)
Your father would have had me executed, but you didn't have the stomach for it, did you, Arthur?พ่อของเจ้าคงจะประหารชีวิตข้า แต่เจ้าไม่สามารถทนดูได้ใช่ไหม อาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
- I suppose you have a plan.- ข้าคิดว่าเจ้าคงจะมีแผนนะ Destroy Malevolence (2008)
I guess repairs are finished.ข้าเดาว่ามันคงจะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
I imagine you had something to do with that.ข้าคิดว่าเจ้าคงจะมีส่วน กับเรื่องนี้นะ Destroy Malevolence (2008)
Let's hope Grievous didn't hear that.หวังว่ากรีวัสคงจะไม่ได้ยินนะ Downfall of a Droid (2008)
I just must've left some blood behind during my last session.คงจะมีเลือดทิ้งไว้ตอนที่ไปพบครั้งล่าสุด And How Does That Make You Kill? (2008)
So you must have been pretty pissed,then, when she dumped you.งั้นคุณคงจะหัวเสียสิ ตอนเธอบอกเลิก And How Does That Make You Kill? (2008)
Wish it could be Calleigh.คงจะดีถ้าเป็นแคลลีจ์ And How Does That Make You Kill? (2008)
That was much better. Not that it could have got any worse.ทำได้ดีขึ้นนี่ หรือไม่ก็คงจะเลวร้ายกว่านี้ไปไม่ได้แล้ว Valiant (2008)
I can only hope that when you die, this evil plague dies with you.ข้าได้แต่เพียงหวังว่าเมื่อเจ้าตายไป เวทย์มนต์ชั่วร้ายนั่นคงจะตายตามเจ้าไปด้วย The Mark of Nimueh (2008)
One day people won't believe what an idiot you were.ซักวันนึงผู้คนคงจะไม่เชื่อ ว่าเธอน่ะทึ่มขนาดไหน The Mark of Nimueh (2008)
- Your father would be very proud.พ่อของเจ้าคงจะพอใจ Lancelot (2008)
I'm going to miss you.ฉันคงจะคิดถึงเจ้าแน่ๆ The Moment of Truth (2008)
Washing his royal socks will be even more of a privilege.ซักพระราชถุงเท้าน่ะ คงจะได้อภิสิทธิ์เพิ่ม Excalibur (2008)
You would be better off with a sword you trusted. No.มันคงจะดีกว่าถ้าท่านได้ใช้ดาบที่ท่านคุ้นเคย Excalibur (2008)
This will make less noise.นี่คงจะเสียงดังน้อยกว่า Lair of Grievous (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
I hope it is not too painful for her.หวังว่ามันคงจะไม่ทรมานเกินไป สำหรับนางหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
Hopefully there're some clone ships within range.หวังว่าคงจะมียานพวกโคลนสักลำอยู่แถวๆ นี้นะ Bombad Jedi (2008)
I say, I think there has been some horrible mistake.เอ่อ ข้าคิดว่าคงจะมีการ เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงแล้วล่ะ Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงจะ[v.] (khong ja) EN: may ; might   FR: devrait
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; maybe   FR: probablement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
may[AUX] อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้), See also: อาจ, คงจะ, น่าจะ, Syn. will, shall, might
might[AUX] กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, See also: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
must[AUX] น่าจะ, See also: คงจะ, ควรจะ, Syn. ought to, should

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
may(เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู)
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i'm afraid not (Sentence ) ฉันคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น, ฉันคิดว่าคงจะไม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น いつか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
wohlคงจะเช่นนั้น
in die Schule gehen(phrase) ไปเรียน หรือ ไปโรงเรียน สามารถแปลว่า ไปมหาวิทยาลัยได้ด้วย เช่น 1° a: Wann geht Ihr Sohn in die Schule? = ลูกชายคุณจะเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ครับ b: wahrscheinlich, nächstes Jahr! = อ๋อ ก็คงจะปีหน้านะ, See also: S. zur Schule gehen
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว , See also: S. vermutlich, scheinbar,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top