Search result for

*การทรมาน*

(75 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การทรมาน, -การทรมาน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กามวิตถาร(กามวิดถาน) น. การประกอบกามกิจที่ผิดปรกติวิสัย เช่น รักร่วมเพศ, การทรมานตนหรือผู้อื่นก่อนหรือในระหว่างร่วมเพศ.
ทนม(ทะนม) น. การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกสอนตน.
ทมนะ(ทะมะนะ) น. การทรมาน, การข่ม, การฝึกสอนตน, การปราบ.
ทมะ(ทะ–) น. การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกตน.
ยาตนา(-ตะนา) น. ความเจ็บปวด, การทรมาน.
ล้างสมองก. ทำให้บุคคลเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความเชื่อถือของตนโดยเฉพาะในลัทธิการเมือง สังคม หรือศาสนาไปอย่างสิ้นเชิง และยอมรับความคิดเห็นหรือความเชื่อใหม่โดยใช้วิธีการต่าง ๆ รวมทั้งอาจมีการทรมานจิตใจอย่างรุนแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
Torture doesn't work.การทรมานไม่มีประโยชน์ Body of Lies (2008)
I thought you didn't believe in torture, Hani Pasha.ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทรมาน ใต้เท้าฮานี่ Body of Lies (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
You know, Scofield said that torture wouldn't work because the General would hear the fear in your voice.สโคฟิลด์บอกว่าการทรมานไม่ได้ผล เพราะนายพล จะรู้ถึงความกลัวในเสียงแก Greatness Achieved (2008)
This is torture. You're through.นี่มันการทรมานชัดๆ คุณจบสิ้นแล้ว Chapter Three 'Building 26' (2009)
It still wouldn't justify torture. I'm talking about people who can slice your head open with their finger...มันก็ยังไม่สมควรกับการทรมาน ผมกำลังพูดถึงคนที่ผ่าหัวคุณเปิดออกมา Chapter Three 'Building 26' (2009)
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Lifelong torture turns you into something like that.การทรมานที่ยาวนานได้เปลี่ยนนายไปจากเดิม เปลี่ยนไปสู่บางอย่าง Family Remains (2009)
He's, like, a black belt in torture.ใช่สิ เขาเป็นสุดยอดในเรื่องการทรมานเลยนี่ On the Head of a Pin (2009)
I stayed because, in the end, the only way I could hold this up was to suffer under the weight of it.ผมอยู่ต่อเพราะว่า ในที่สุด มันเป็นหนทางเดียวที่ผมจะยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ คือการทรมาน ภายใต้น้ำหนักของมัน Balm (2009)
So torturing him is just a waste of time.ดังนั้นเเค่การทรมานเขา มันเสียเวลาเปล่า Fa Guan (2009)
What most people know about torture's bullcrap.อะไรที่ผู้คนรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการทรมาน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You folks have a history of mistreating these mighty creatures, and up till now, no one's been lifting a finger.-พวกนายมีประวัติ ของการทรมานสัตว์ทรงพลังเหล่านี้ และจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลย VS. (2009)
- I'd say about a one out of 10.นี่มันระดับที่เท่าไหร่ของการทรมานเหรอ ฉันขอบอกว่าจากหนึ่งในสิบ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Chuck, the torture hasn't started yet.ผมขอบอกว่าอย่างน้อยต้องแปดล่ะ ชัค การทรมานยังไม่เริ่มเลย Chuck Versus the Beefcake (2009)
You know how I feel about needles.อย่าห่วงเรื่องการทรมานเลยน่า Chuck Versus the Beefcake (2009)
How could he even withstand torture?เขาจะทน การทรมานได้หรอ Chuck Versus the Beefcake (2009)
I resent the fact that I couldn't stand up to torture.ผมทนการทรมานไม่ได้น่ะจริงไหม ทำผมแบบเลวสุดๆ เลย Chuck Versus the Beefcake (2009)
So your move was to faint and his was to endure torture.โอ้ วิธีของคุณคือหมดสติ วิธีของเขาคือทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beefcake (2009)
I'm really proud of you.มันไม่ง่ายที่จะทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beefcake (2009)
I was suffering from withdrawal symptoms--ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน Darkness (2009)
Bittaker and Norris were sexual sadists. There's no sign of torture here.บิทเทคเกอร์กับนอร์ริสเป็นพวกซาดิสม์ แต่นี่มีมีร่องรอยการทรมานเลย Roadkill (2009)
Just as our Lord our Savior was betrayed for 30 pieces of silver, a few ounces of silver can betray a child of Satan to the world!เหมือนดั่งพระผู้เป็นเจ้าของเรารอดจากการทรมานด้วยเงิน 30 ชิ้น เงินเพียงเล็กน้อยก็เผยโฉมลูกหลานซาตานได้แล้ว! Timebomb (2009)
What this means is that for him,the torture becomes a substitute for the sex act.นั่นคือการใช้การทรมานทดแทนการแสดงออกทางเพศ To Hell... And Back (2009)
We believe this unsub gets gratification from his ability to keep his victims alive in order to endure more torture.เขาชื่มชมตนเองที่สามารถ ทำให้เหยื่อมีชีวิต เพื่อรับการทรมาน To Hell... And Back (2009)
ah, where he earned a reputation for very effective interrogation techniques.อ่า... เขามีกิตติศัพท์ด้าน การทรมานเหยื่อ The Bond in the Boot (2009)
Torture?การทรมานThe Bond in the Boot (2009)
But when I was in Checya identifying bodies, there was e victim who suffered a Ukrainian torture called "the swallow."ตอนฉันไปเชสเนีย ฉันระบุศพ ที่เป็นเหยื่อจากการทรมานของพวกยูเครน เรียกว่า swallow The Bond in the Boot (2009)
She's the one whtortured and lied Dorit.เธอเป็นคนทำการทรมาน และฆ่าดอริท The Bond in the Boot (2009)
The years of torture.ปีแห่งการทรมาน Haunted (2009)
But sexual sadists usually torture their victims while they're still alive.แต่เซ็กส์แบบซาดิสม์ ปกติแล้วจะทำการทรมานเหยื่อ ขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ Reckoner (2009)
Endless Knights 4? - Why didn't you tell me? - Because it's not happening.เพื่อปลดปล่อย แลนเซอลอท จากการทรมานชั่วนิรันดร์ของอาเธอร์ อัศวินตลอดกาล ภาค 4 เหรอ? They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Ooh, just leave out my torture theory.ลืมเรื่องทฤษฎี การทรมานของผมไปเสียนะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
could our unsub be a woman?มีเพียงผู้ชายที่ทำการทรมาน เหยื่อของเขามากแบบนี้ Cradle to Grave (2009)
for the first years of their marriage, she submitted to his torture.เธอยอมรับการทรมานจากเขา Cradle to Grave (2009)
Not be any animal torture, as with other psychopathologies.ไม่เกี่ยวกับการทรมานสัตว์ เหมือนกับโรคจิตรูปแบบอื่น ๆ The Performer (2009)
Sabersense will activate in about 19 hours.ฉันมั้นใจเลยว่านี้มันเป็น การทรมานสัตว์ แต่ฉันก็ชอบมัน G-Force (2009)
As we await an official announcement from the Vatican spokesman as to the exact nature of the threat and whether or not they are treating it as a credible danger...Dara มาหลังจากฉัน จะไม่ได้ที่นี่. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าเธอโดยการทรมาน. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าไม่มีเหตุผล. Angels & Demons (2009)
I'm not the expert, but being connected to torturing animals is probably bad for business.ถึงฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่การพัวพันกับการทรมานสัตว์ อาจจะไม่ดีต่อธุรกิจนะ The Social Network (2010)
Global warming, perpetual war, toxic waste, child labor, torture, genocide.ภาวะโลกร้อน, สงครามอันยาวนาน, ขยะเป็นพิษ แรงงานเด็ก, การทรมาน, การทำลายชนชาติ เงินเล็กน้อยที่ต้องการใช้จ่าย Everything Is Broken (2010)
Unfortunately, I've learned one thing about torture over the years.โชคร้ายที่ ฉันได้เรียนรู้ มาสิ่งหนึ่งสำหรับการทรมาน ตอลดปีนี้ Subversion (2010)
Even if he was one of them, torture wouldn't have worked.ถึงแม้เขาจะเป็นพวกมันคนหนึ่ง การทรมานก็ไม่ไ้ด้ผลหรอก The Edge (2010)
You know, I don't think there's any need for torture right now, because even if I was a spy, which I'm not-รู้อะไรมั้ย ชั้นไม่คิดว่าต้องมีการทรมานอะไรอีกแล้วล่ะ เพราะถึงแม้ว่าชั้นจะเป็นสายลับ ซึ่งชั้นไม่ใช่ Chuck Versus the Beard (2010)
I'm not saying that I am a spy- but even if I was a spy, my training would have taught me to withstand said torture.ชั้นไม่ได้หมายความว่าชั้นเป็นนะ แต่ถึงแม้ว่าชั้นเป็นสายลับ การฝึกของชั้นคงจะทำให้ชั้นทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beard (2010)
We'll save the torture for later.เราจะเก็บการทรมานไว้ทีหลังล่ะกัน Chuck Versus the Beard (2010)
obi-wan, this line of questioning borders on torture!โอบีวัน การตั้งคำถาม เช่นนี้ เฉียดจะเป็นการทรมานแล้วนะ Voyage of Temptation (2010)
So what's he doing with them?ไม่มีร่องรอยการทรมาน หรือแม้แต่ร่องรอยการผูกมัด Solitary Man (2010)
Now you get to be on the boss's eternal-torment listตอนนี้นายจะต้องอยู่ในรายชื่อของ การทรมานนิรันดรของบอสแล้ว The Devil You Know (2010)
This woman was subjected to a kind of torture that was used in the 17th century.ผู้หญิงคนนี้ตกเป็นเหยื่อของการทรมาน ซึ่งเป็นรูปแบบที่กระทำในศตวรรษที่17 The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[n. exp.] (kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān) EN: trial by ordeal   
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadism[N] การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์, See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ, Syn. perversion, cruelty, malice, Ant. masochism
sadist[N] ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น, See also: คนซาดิสม์, Syn. brute, monster, fiend
sadistic[ADJ] ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically[ADV] โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
torture[N] การทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test

English-Thai: Nontri Dictionary
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top