ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸡-, *鸡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸡, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Another 又 kind of bird 鸟,  Rank: 1,391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧ, / ] fowl; chicken, #1,691 [Add to Longdo]
[jī dàn, ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] (chicken) egg; hen's egg, #3,929 [Add to Longdo]
[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, / ] chicken meat, #13,706 [Add to Longdo]
[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, / ] chicken wings (fast food), #14,504 [Add to Longdo]
[xiǎo jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] chick, #15,609 [Add to Longdo]
[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, / ] hen, #18,714 [Add to Longdo]
[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cock; rooster, #19,576 [Add to Longdo]
[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, / ] chick; newly hatched chicken, #24,671 [Add to Longdo]
皮疙瘩[jī pí gē da, ㄐㄧ ㄆㄧˊ ㄍㄜ ㄉㄚ˙, / ] goose pimples; goose bumps, #26,139 [Add to Longdo]
[huǒ jī, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] turkey, #27,107 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm nosey.[CN] - 我很 Never Let Me Go (2010)
Tso![CN] 骨草 Drunken Master II (1994)
A chicken![CN] 一只! Return to Oz (1985)
Here, take it, please! There's something to be proud of.[CN] 一个蛋 还不错吧 The Blue Angel (1930)
"Thank you for the egg."[CN] 谢谢你给的 The Circus (1928)
Sodomy.[CN]  The Tower (2013)
I said why did you bring her to cause this, you fool![CN] 为什么把这种丫头 带到家里来搞得飞狗跳的 Episode #1.8 (2004)
Ho?[CN] ? ! Malibu's Most Wanted (2003)
EGGS.[CN] 蛋。 Detour (2013)
With your permission... I'll pull a few eggs from under your nose.[CN] 如您准许 我会从您的鼻子里拿出几个 The Blue Angel (1930)
Herr Director... I've run out of eggs![CN] 魔术师先生 我的蛋也没了 The Blue Angel (1930)
-What doesn't she like?[CN] 爪螺肉中国娃娃白米饭 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top