ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸚-, *鸚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸚, yīng, ㄧㄥ] parrot
Radical: Decomposition: 嬰 (yīng ㄧㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] parrot, #48,055 [Add to Longdo]
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小鹦鹉[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうむ;オウム, oumu ; oumu] (n) (uk) (See 哥) (large) parrot (inc. the cockatoo) [Add to Longdo]
鵡貝[おうむがい;オウムガイ, oumugai ; oumugai] (n) (uk) chambered nautilus (esp. species Nautilus pompilius) [Add to Longdo]
鵡返し;おうむ返し[おうむがえし, oumugaeshi] (n) parroting another's words [Add to Longdo]
[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's that stupid parrot?[JA] あの鵡は? Money Monster (2016)
They just called to say they found a blue budgie on their balcony.[CN] 他們打來說露台有只藍 Beloved Berlin Wall (2009)
I'd rather be a fucking parrot... Parrot![CN] 我寧願做 Repo Men (2010)
- This is a stuffed parrot.[JA] - 鵡じゃないか Money Monster (2016)
I'm just a parrot-fish[CN] 我是一條鵡魚 Fu sing (2012)
Little baby macaws.[CN] 小金剛 Apocalypse Now (1979)
- Good grief, what was that?[CN] -老天 那是什麼? -那是我房客養的鵡 - Good grief. Security (2014)
I heard tell once of a Jefferson City lawyer who had a parrot that'd wake him each morning, crying out,[CN] 我一次聽說傑佛遜市的一個律師 有一隻每天早上都會吵醒他的 Lincoln (2012)
I guess it easier to teach a parrot or a crow to say it![CN] 我猜教一隻鵡或烏鴉比教你更容易! Shine, Shine, My Star (1970)
Parakeet. "B," "B," "I," "I,"[CN] 小鵡,BIRD Poltergeist III (1988)
"Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death...[CN] 而只有残余小数的士兵‰抵抗 Gone with the Wind (1939)
The only creatures I've ever really loved or treated honorably are budgerigars.[CN] 我真正愛過或誠心對待的唯一生物 是虎皮 Rush (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top