ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

马鞭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -马鞭-, *马鞭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's quit him, and she's not going back, so put away your horsewhip.[CN] 没有,她已经从他那儿辞职了 她不会回去了 你就别在那儿挥舞马鞭 Part VIII (1989)
A riding crop. Be careful how you use it.[CN] 一个马鞭 要小心使用它 Wuthering Heights (1939)
- No, I'm sorry.[CN] 有马鞭草药茶吗? The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
Well, the injection itself, with that small needle, is triggered... by a remote control transmitter... small enough to fit into the tip of a jockey's whip... or a cane.[CN] 液体由这小针筒注射 它由遥控发射器操控 外型细小 能藏在骑师的马鞭尖端... A View to a Kill (1985)
Get me a horse's dick![CN] 大夫,就帮我换条马鞭 Sex and Zen (1991)
Sai Kunlun promised to help if my dick is long like a horse's![CN] 蔡昆仑说过 如果我有马鞭那么长就会帮我 Sex and Zen (1991)
Boy, it would give me a world of satisfaction to horsewhip you, Virgil![CN] 崇德,我真的想用马鞭打你! In the Heat of the Night (1967)
I'll take my riding crop, and i'll whip him![CN] 我会带我的马鞭,用鞭子抽他! Saratoga Trunk (1945)
Were I an ordinary man, Master Wooley... a horsewhipping would no doubt be in order.[CN] 如果我是普通男人 乌利先生 Were I an ordinary man, Master Wooley... 无疑该用马鞭抽你一顿 a horsewhipping would no doubt be in order. I Married a Witch (1942)
Then a huge man came, an SS man with a huge horsewhip, and started to beat him.[CN] 然后来了个大个子, 一个拿着根巨大马鞭的党卫队成员 开始抽他 A New Germany: 1933-1939 (1973)
Answer or I'll have my servant whip you until you talk[CN] 回答 否则我用马鞭抽你直到你说 The Young, the Evil and the Savage (1968)
He cut the couch to ribbons with his spurs.[CN] 沙发都被他用马鞭抽烂了 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top