ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饮用

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饮用-, *饮用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water), #8,582 [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng shuǐ, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then stop drinking.[CN] 然后停止饮用 Muck (2015)
See, I've got, uh, my tea is at the perfect sipping temperature.[CN] 瞧 我已经让我的茶水处在最佳饮用温度了 See, I've got, uh, my tea is at the perfect sipping temperature. The Anxiety Optimization (2015)
That's drinking in the right direction.[CN] 这是 正确的饮用方式 Ninotchka (1939)
I'm waiting for a confirmation from Abby, but my guess is that it was potable water, for use aboard the San Dominick.[CN] 我正在等Abby确认这件事 但是我猜有可能是在"圣多米尼克"号上 使用的饮用 The San Dominick (2014)
I'm sure the lady of the house wouldn't mind if you had some, lieutenant.[CN] 我想,女主人 不会介意你饮用的,中尉 The Passersby (1961)
No. Drinking will thin your blood.[CN] 第饮用会稀释你的血液。 Muck (2015)
I put 16 thousand dollars worth of gold coins... into a safe deposit box at the Bank of Montecito.[CN] 因程序设计问题 2000年可能会被当作1900年来处理 从而导致电力、能源、银行、政府等部门 在2000年1月1日零点工作停顿甚至是发生灾难性的结果 我放了一堆罐头和饮用水在车库里 20th Century Women (2016)
From the Greek word pi, to drink.[CN] 源自希腊文pi 饮用的意思 Dracula Untold (2014)
Let's start rationing out the water... give us a little lift.[CN] 分配一下饮用水吧 能多撑一会 Let's start rationing out the water - Young Hearts Spark Fire (2015)
We're breaking and entering and drinking.[CN] 我们破门而入 和饮用水。 Muck (2015)
Assuming they're alive and they make it to the refuge, there's enough food and water for three days.[CN] 如果... 他们还活着 并且到了避难所的话... 那里有大约3天的食物和饮用 The 33 (2015)
The ATF has put a temporarily ban on new gun licenses, forcing many independent suppliers of hunting equipment and firearms to close their doors to the public.[CN] 燃油 饮用水 食物等物资的恐慌性抢购正继续恶化 Panic buying of gas, water and food continue to escalate 联邦政府已经临时取消执法部门的加班禁令 and federal authorities have temporarily lifted all caps on overtime for law enforcement. Arrival (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top