ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飙风

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飙风-, *飙风*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind, #125,293 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those exhausts are dynamite, but with the Nitro accessories, the Zoomer ain't a scooter, it's a fighter plane![CN] 我说: 传统旧引擎怎么比? 这部飙风 简直是根火箭! Coursier (2010)
My Zoomer![CN] 我的飙风! Coursier (2010)
Shit![CN] 我心爱的飙风啊... Coursier (2010)
He stole my Zoomer![CN] 我哪知 他偷了我的飙风 Coursier (2010)
What are you doing?[CN] 我的飙风 Coursier (2010)
My Zoomer![CN] 我的飙风... Coursier (2010)
It was some Dukes of Hazzard reject.[CN] 这跟《飙风天王》差不多 Rest Stop: Don't Look Back (2008)
- Where's my Zoomer?[CN] -混蛋 我的飙风呢? Coursier (2010)
Well, here it is, the Lickety-Split![CN] 好,在这里,这是飙风号! Wreck-It Ralph (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top