ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雨衣

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雨衣-, *雨衣*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨衣[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When last seen he was wearing civilian clothes with a navy raincoat, and was carrying a civilian suitcase.[CN] 最后一次出现时身着便装, 以及一件浅蓝色雨衣 提着一个行李箱 The Blue Dahlia (1946)
No, you saw a raincoat, a hat and a bag.[CN] 不,你看到了雨衣,帽子和袋子 Where the Sidewalk Ends (1950)
Besides, you're carrying slickers. Don't rain much in these parts.[CN] 你还带了雨衣 这一带不常下雨 3 Godfathers (1948)
Probable death in Mägendorf. And my raincoat.[CN] 梅根村很可能发生了一桩凶杀案,给我雨衣 It Happened in Broad Daylight (1958)
There's a heap of mackintoshes in the flower room. Robert?[CN] 花房里一大堆胶布雨衣 Rebecca (1940)
Taylor! I want you to put on this raincoat and hat.[CN] 泰勒,我想你穿上雨衣带上帽子 Where the Sidewalk Ends (1950)
Oh, the mousy one with the trench coat and the funny hat.[CN] 身穿军用雨衣头戴小丑帽 鬼鬼祟祟的那一个 All About Eve (1950)
But it was better than sleeping in a raincoat and galoshes.[CN] 不过现在总算比穿着雨衣雨鞋睡觉好些 Sunset Boulevard (1950)
You didn't have an umbrella or raincoat.[CN] 我知道你没带雨伞或雨衣 你一直都是这样 The Paradine Case (1947)
Yeah, yeah.[CN] 对 在巴西穿雨衣 Rear Window (1954)
His thin raincoat turned up against the weather.[CN] 穿着薄薄的雨衣抵御严寒 The End of the Affair (1955)
What is it? Take off your coat and put on your apron.[CN] 把你的雨衣脱下来,围上围裙 The Inn of the Sixth Happiness (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top