ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随意的

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随意的-, *随意的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
随意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you see, Jules we'd take out our bathing suits, but we wouldn't put them on.[CN] "所以你会看到 朱利斯" 我们可以随意的穿上 或者脱去睡衣 Diva (1981)
- Just let her rip, I guess.[CN] 只是很随意的,我猜 Elmer Gantry (1960)
George, Sidney Miller is the most powerful literary agent in the world.[CN] 但别担心, 她说这个很随意的. 乔治, 希尼 米勒是最有权势的文稿代理人了. The Object of My Affection (1998)
That's optional.[CN] 那是随意的 Episode #2.17 (1991)
Doctor, I'm scared that my other self will do something that I don't know about...[CN] 医生... 我好害怕 在我不知道的时候 另一个我会随意的行动... Perfect Blue (1997)
-We'll make it casual. -She didn't look at him.[CN] 我们可以很随意的 她连看也没看他 The Fisher King (1991)
Methodical though he was, Mikhail suspected that behind the seeming randomness of the appearance of the force, there was a hidden pattern.[CN] 虽说他办事有条不紊, 米哈伊尔却怀疑 在这力量看似随意的外表之下, 有一种隐藏的模式. Night of the Carrots (1998)
It isn't exactly the kind of letter that a married woman gets from a casual friend.[CN] 邮戳是两年前的... 是已婚妇女从一个随意的朋友那收到的信 D.O.A. (1949)
Everything you've been doing, what we've all been doing; obsolete... the whole lot of us guessing with every brush stroke... pouring rivers of paint into haphazard combinations... when actually, everything we're after can be achieved mathematically.[CN] 你一直在做的一切, 我们大家一直在做的事情,都过时了... 我们所有的人,每画一笔都小心翼翼... 倾注大量的颜料 组成随意的图案... Lust for Life (1956)
Just casually strewn about in that reckless, haphazard manner?[CN] 真的? 就这样乱丢? ...就这样轻率的,随意的乱扔? The One with the Butt (1994)
Because those random notes... overrun Adelmo's blue smudge, and not vice versa.[CN] 我们怎么知道的呢? 因为这些随意的记号... ...盖在了阿德尔摩的蓝色污渍上面, 而不是相反的. The Name of the Rose (1986)
So, acting like nothing happened, I stuck his head in my mouth, dead casual, like, closed my teeth, and bit his head off![CN] 于是我假装什么都不会发生 我把他头塞进我嘴巴 超随意的,然后合上牙齿 咬掉他的头! Sick (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top