ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

間違い

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -間違い-, *間違い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
間違い[まちがい, machigai] ความผิดพลาด, พลาดท่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) [Add to Longdo]
間違いない(P);間違い無い[まちがいない, machigainai] (exp,adj-i) (1) (See 紛れもない・まぎれもない) certain; sure; doubtless; (exp) (2) (id) I have no doubt; You can depend on it; It's a safe bet; (P) [Add to Longdo]
間違い電話[まちがいでんわ, machigaidenwa] (n) wrong number [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten to one it'll clear up in an hour or so.1時間もすれば間違いなく晴れるだろう。
When we rush to complete our work, we make needless errors.あせって仕事を仕上げようとすれば、無用な間違いを犯す。
Your paper contains too many mistakes.あなたの答案には間違いが多すぎます。
There are few mistakes in your report.あなたの報告書にはほとんど間違いがありません。
There are a few mistakes in your report.あなたの報告書には少し間違いがあります。
Did you make that mistake on purpose?あなたはわざとその間違いをしたのか。
You no doubt bore people.あなたは間違いなく人々を退屈させる。
You did wrong in trusting too much in your ability.あなたは自分の力を過信したのが間違いでした。
You must be more careful to avoid making a gross mistake.あなたは大きな間違いをしないようもっと気をつけなければならない。
It was silly of you to make such a mistake.あのような間違いを犯すなんて君も愚かだったね。 [M]
If that man makes one more mistake, I'll fire him.あの男がもう1つでも間違いを犯したらクビにする。
Written too quickly, the letter had many mistakes.あまりに急いで書かれたので、その手紙には間違いがたくさんあった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not there is any doubt.[JA] 間違いない Scarlet Street (1945)
- This isn't mine, mine was Bourbon.[JA] これ違うぞ 僕のはバーボンだ 間違いないよ 注ぐの見たろ D.O.A. (1949)
Are you sure he's our man, Marty?[JA] その男で 間違いないのか? He Walked by Night (1948)
I see nothing wrong with his idea of punishing the guilty.[JA] 罪を裁くという彼の考えに 間違いはありません And Then There Were None (1945)
Yeah, you've got it alright.[JA] すでに体に 吸収されてる 間違いないですか? D.O.A. (1949)
It's hard to say exactly.[JA] 何かの間違い D.O.A. (1949)
There was no doubt about it.[JA] もう間違いない Detour (1945)
Palmer never got off that boat. This guy did.[JA] 間違いもあるが 目をつぶろう Too Late for Tears (1949)
They're the wrong things that seem right at the time, but even though the right things may seem wrong sometimes, sometimes the wrong things may be right at the wrong time, or vice versa.[JA] 間違いなのに 正しく見えたり 正しくても 間違いに見えたり つまり間違いが... Pinocchio (1940)
That's it! You are a nervous wreck.[JA] 間違いない Pinocchio (1940)
You can rule Rogers out definitely.[JA] 間違いなくロジャースは除外される And Then There Were None (1945)
- I know it is.[JA] - 間違いないさ He Walked by Night (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] Irrtum, Fehler, Unfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top