ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钥匙

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钥匙-, *钥匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where are the keys?[CN] 钥匙呢? Friday the 13th (2009)
Give me the keys![CN] 钥匙给我 Brothers (2009)
Nathaniel, let's go.[CN] 纳撒尼 我们走 我把这钥匙怎么了... The Soloist (2009)
- My keys are gone. Where are my keys?[CN] - 找不到钥匙了,钥匙呢? Friday the 13th (2009)
Here are the keys.[CN] 这是钥匙 G-Force (2009)
There's no gun, no keys, nothing. Let's go.[CN] 没枪,没钥匙,什么都没,赶快走 Friday the 13th (2009)
Haden's taken the keys to his plane. He's gonna try to beat the storm.[CN] 海顿拿了他飞机的钥匙 他要战胜风暴 Whiteout (2009)
Mother? We found it. Fanny had the key, like I thought.[CN] 妈妈 找到了 如我想的 范妮拿着钥匙 Bright Star (2009)
What if he were trying to give me this key?[CN] 他为什么要给我这把钥匙 Angels & Demons (2009)
I might get the restroom key, please?[CN] 我要厕所的钥匙,好吗? The Perfect Game (2009)
Yes.[CN] 我把加尔文的这种努力理解为 给了人们新钥匙去认识基督教, Reformation: The Individual Before God (2009)
- Why don't you give me the keys, Dad?[CN] 把钥匙给我吧 爸? Brothers (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top