ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钉子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钉子-, *钉子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钉子[dīng zi, ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] nail; snag, #21,937 [Add to Longdo]
钉子[pèng dīng zi, ㄆㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] to meet with a rebuff, #87,442 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made a noose with my shoelace. The nail fell.[CN] 我用鞋带做了一个绳套 但是钉子掉了 A Man Escaped (1956)
- Have you got a pin?[CN] 你有钉子吗? 钉子? A Man Escaped (1956)
The Russians, they're tough as nails.[CN] 俄国佬,就象钉子那么难搞 The Devil Strikes at Night (1957)
There was a nail at the end of the stick. It's deep![CN] 他的棍有钉子 The Young and the Damned (1950)
And there was a pin.[CN] 还有钉子 A Man Escaped (1956)
I got a nail in my shoe.[CN] 我鞋里 踩了钉子 Quai des Orfèvres (1947)
You're the tack inside my shoe[CN] 你是我鞋里的钉子 Calamity Jane (1953)
We don't want any trouble from you.[CN] 我们不想让你碰钉子 Wild River (1960)
Could you hand me the nails?[CN] 你能给我拿钉子吗? The Night Heaven Fell (1958)
- The nails for your coffin.[CN] - 你棺材上的钉子 I Wake Up Screaming (1941)
I pulled out the nails.[CN] 很简单的 只要把钉子拔掉就行 The Seven Year Itch (1955)
How many...[CN] 多少钉子户... Wild River (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top