ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鑰-, *鑰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鑰, yào, ㄧㄠˋ] lock, key
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  龠 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,805

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙链[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
权钥[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] keys of authority [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The key![CN] 匙! The Robber (2010)
I need the car keys![CN] 我要車 The Robber (2010)
Actually, why don't you give me the key... and I'll go check my messages?[CN] 要不你把儲物櫃的匙給我,我去查看下短信 Frozen (2010)
I'm the only one with a key to my apartment, though.[CN] 只有我才有家裡的 Frozen (2010)
This opens the front door too. Lose it, and you pay 700 euros.[CN] 這把匙也能開前門 丟失要賠700歐元 The Robber (2010)
No, I'm not gonna give you the key.[CN] 不,我才不會給你匙呢 Frozen (2010)
Every time meredith forgets her keys[CN] 每次當Meredith忘記了 Almost Grown (2010)
So you're the key to this. Literally.[CN] 原來你就是 Fool Me Once (2010)
It's a key.[CN] 這是把 Mild Mannered (2010)
Nothing. Guess the Iron Shadow doesn't use keys.[CN] 大概我們的鐵影俠不用 Mild Mannered (2010)
cockamamy keys.[CN] 圈圈叉叉車 The Robotic Manipulation (2010)
The keys.[CN]  The Robber (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top