ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鎮魂

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鎮魂-, *鎮魂*
Japanese-English: EDICT Dictionary
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
鎮魂ミサ曲[ちんこんミサきょく, chinkon misa kyoku] (n) Requiem Mass [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこんか, chinkonka] (n) requiem [Add to Longdo]
鎮魂帰神[ちんこんきしん, chinkonkishin] (n) return to the divine through spiritual quietude [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこんきょく, chinkonkyoku] (n) requiem [Add to Longdo]
鎮魂曲歌[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] (n) (sung) requiem [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこんさい, chinkonsai] (n) mass or ceremony for the repose of a soul [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soul Solid![CN] 鎮魂 One Piece Film Z (2012)
There should be a requiem mass, but there's no room.[JA] 鎮魂ミサをしたいが 場所もない Soylent Green (1973)
Walter, I can't find the requiem.[JA] - 鎮魂曲は ないよ The Box (2010)
(FAURE'S REQUIEM, OP. 48)[JA] (フォーレの鎮魂歌) A Muddy Road (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鎮魂[ちんこんきょく, chinkonkyoku] Requiem [Add to Longdo]
鎮魂曲歌[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] Requiem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top