ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金额

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金额-, *金额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金额[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Transportation is waiting for you.[CN] {\1cHC2CECF}票面金额 John Wick: Chapter 2 (2017)
Yeah, I'm not surprised.[CN] 我们让他保证了付你原本承诺的金额 并在本季度结束后雇佣你 Quid Pro Quo (2017)
Bearer bonds. One billion.[CN] 金额和状态怎么样 Master (2016)
[Sighs] But it's a -- it's a lot of money for nothing.[CN] 这段时间里的保险金额退给我 Expenses (2017)
My client is very uneasy.[CN] 想要转动洗钱机 总得知道金额和状态吧 Master (2016)
- ... patterns.[CN] 大多数人在写一堆假金额时会不自觉地使用固定的数字... Most people, when generating random numbers tends to relies subconsciously on certain... The Accountant (2016)
Start the operation.[CN] 这次促销中 开户金额达到了10亿以上 Master (2016)
I got married here and now I'm here again.[CN] {\move(664,250,950,250,0,0)}铁托是莫斯科派来的特工 如果你以现在的价值衡量 他们达成金额是500亿美元 Houston, We Have a Problem! (2016)
Yesterday we got 20.7 market share.[CN] "由于3200欧元的债务" "我们将没收位于克鲁斯街6号的房产" "除非以上金额通过银行转账的方式" Skins (2017)
- Yeah.[CN] -每个金额的第二位数字都是3 -对 - Second number in each is a 3. The Accountant (2016)
I'll let you in the back door. As a team leader, you'll earn pots of it. How about it?[CN] 每招募一个会员 奖励金额200万 Master (2016)
This is for you.[CN] 他们曾帮助我们 They have helped us recover significant sums 收回多笔逾期贷款 金额甚巨 from parties who had fallen into deep arrears. The Spoils of War (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top