ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

采取

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -采取-, *采取*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
采取措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we've got to do something about it at once.[CN] 但我们要马上采取行动 Design for Living (1933)
Now, we must act immediately.[CN] 现在我们要立即采取行动. Ninotchka (1939)
We must take all precaution.[CN] 查理 我很害怕 我们必须采取预防措施 Saboteur (1942)
I told you something could be done.[CN] 看吧,我早就说要采取行动 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But you can't very well blame them for that. That's why we want to place you under protective arrest.[CN] 因此我们想对您采取保护性看守 The Whole Town's Talking (1935)
We ought to get a move on.[CN] 我们应该采取行动了 The 39 Steps (1935)
- He must make the first move.[CN] - 我一定要等他先采取行动 For Whom the Bell Tolls (1943)
Nevertheless, instruct Fredericks that we are putting arrangements in hand at once.[CN] 总之,指示弗雷德里克斯 我们要马上采取行动 Night Train to Munich (1940)
I've got to act accordingly.[CN] I've got to act accordingly. 他在你的房间里被发现, 我必须据此采取行动 Strange Cargo (1940)
But do something, Monsieur Cornillon![CN] 但是要采取行动 科尼罗恩先生 Ninotchka (1939)
In this situation, I find a parallel for the present world predicament.[CN] 我们采取这方法来解决这窘境吧 Saboteur (1942)
-But there must be some way-- -couldn't we storm the place?[CN] 但必须采取什么办法... 如果我们要做 难道可以进攻那里吗 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top