ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -郁-, *郁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[郁, yù, ㄩˋ] melancholy; dense growth
Radical: Decomposition: 有 (yǒu ㄧㄡˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 1,915

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere), #9,457 [Add to Longdo]
[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed, #9,770 [Add to Longdo]
[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] depression; depressed; despondent; gloomy, #10,453 [Add to Longdo]
[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression, #15,276 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] elegant; surname Yu, #16,513 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] dense (growth); melancholy, #16,513 [Add to Longdo]
金香[yù jīn xiāng, ㄩˋ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤ, / ] tulip, #26,949 [Add to Longdo]
葱葱[yù yù cōng cōng, ㄩˋ ㄩˋ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and lush (成语 saw), #35,589 [Add to Longdo]
[yōu yù zhèng, ㄧㄡ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] (psychology) depression, #37,400 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[いくいく, ikuiku] (adj-t,adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Below here, they are extremely depressed, melancholy, impossible to live with and often become violent.[CN] 在这里,他们极端抑 忧愁,难以相处 有时甚至极端暴力 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- And?[CN] - 闷了 On Tap (2010)
-Well....[CN] 抑 Isabella (1999)
There's something in his soul o'er which his melancholy sits on brood, and I do fear the unheeded consequence will be some danger, for which to prevent I have in quick determination thus set it down -[CN] 他显然有心事 使他的忧无处发泄 我实在担心那不测的后果是一种危机 Hamlet (1948)
[Chuckles] It's a terrible situation.[CN] 真是闷的处境 One Hour with You (1932)
You'd be surprised what I'd give to get an earful of that.[CN] 你也会很惊讶 我听到这话就 The Awful Truth (1937)
Oy.[CN]  Over Her Dead Body (2008)
Your Honour, this is decidedly a case of manic depression.[CN] 他疯了 法官大人 这是不折不扣的躁 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
This is purely a case of manic depression.[CN] 这是很明显的躁 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Don't seem to be any.[CN] 我们在谈金香,这里似乎没有 Foreign Correspondent (1940)
But in the meantime, his mood has changed. He's now at the bottom of the wave: Depressed, melancholy.[CN] 但此时他的情绪有了改变 现在情绪沉到谷底,非常忧 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
While everyone grumbled about the season, the only laughter came from young Nadeshiko and Shinzo.[CN] 每个人都闷不乐 只有年少的抚子和新藏 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top