ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟了

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟了-, *迟了*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟了[chí le, ㄔˊ ㄌㄜ˙, / ] late [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, it's too late now.[CN] -已经太迟了 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Get a move on. In an hour it'll be too late.[CN] 快点去做,一个小时后就太迟了 Le Samouraï (1967)
Too late. Had your chance. Muffed it.[CN] 太迟了,你把机会搞砸,再见 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Go now, or you'll really be late.[CN] 快走,否则你真的要迟了 Once Upon a Time in the West (1968)
Too late - the royal patience has run out.[CN] 太迟了 国王陛下的耐心 早已耗尽了 Marketa Lazarová (1967)
"Actually I wanted to surrender," but too late[CN] 当时由不得自己 只能跟着其他人跑 其实都想归降只是时间问题, 迟了 I Was Nineteen (1968)
He is too late.[CN] 他已经迟了. The Graduate (1967)
Elaine, it's too late.[CN] Elaine, 已经太迟了. 对我来说不迟! The Graduate (1967)
Too late![CN] 一切都太迟了! Gingakei (1967)
When she finds out - it'll be too late.[CN] 到她明白的时候就太迟了 Deadlier Than the Male (1967)
Now it's too late.[CN] 现在全完了 已经迟了 War and Peace (1966)
Hanna darling, one day it was too late.[CN] "汉娜亲亲,我不能 ..." 某一天,一切变得太迟了 Memories of Underdevelopment (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top