ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

轰炸机

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -轰炸机-, *轰炸机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
战略轰炸机[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 hong1 zha4 ji1, / ] strategic bomber [Add to Longdo]
轰炸机[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] nuclear bomber (aircraft) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A few days ago they flew Johnny and me home from France in a stripped-down bomber.[CN] 乘一架空壳轰炸机从法国回国 Dead Reckoning (1947)
I want to show you my new bombing planes.[CN] 我想给你看看我的新轰炸机. The Great Dictator (1940)
She thought we were a bomber.[CN] 船只说抱歉,以为我们是轰炸机 Foreign Correspondent (1940)
I don't know about its being thrilling, but it's quite a bomber.[CN] 我不知道有多可怕 不过轰炸机真的不错 To Be or Not to Be (1942)
Their tanks and dive-bombers. So they can destroy democracies like England,[CN] 他们的坦克,轰炸机与军队 这样他们就能在我们准备好之前 For Whom the Bell Tolls (1943)
The hard-luck group. You lost five bombers today, didn't you?[CN] 倒霉中队 你们损失五架轰炸机吧? Twelve O'Clock High (1949)
Look out for fighters.[CN] 当心那些轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
"the largest enemy fighter reaction we've recorded.[CN] 敌军派出很多轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
Intelligence informs us... that the German aircraft industry has been converted... almost entirely to the production of fighter planes for defense, and that these fighters are being withdrawn from the Russian front... to beef up the defense on this front.[CN] 有情报说... 德国的航空制造业发生改变... 不但大量生产轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
Cover them with steel, ring them with guns... build a canopy of battleships and bombing planes around them.[CN] 用钢铁及枪枝捍卫 用战舰和轰炸机防御 Foreign Correspondent (1940)
How many airplanes have we got left?[CN] 我们还剩下多少架轰炸机 Twelve O'Clock High (1949)
There isn't much to tell. I just fly a bomber.[CN] 没什么好说的 我只是开轰炸机 To Be or Not to Be (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top