ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢-, *谢谢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks, #957 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Élise.[CN] 谢谢你 爱丽丝 Holy Motors (2012)
Thank you.[CN] 谢谢你。 Kelly + Victor (2012)
We're closed. Thank you. - We open at 10:30 tomorrow.[CN] 现在闭馆 谢谢 我们将于明天上午10: Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012)
Later, thank you.[CN] 之后吧 谢谢 Holy Motors (2012)
Thank you very much to Marina.[CN] 谢谢 玛瑞娜 Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012)
The performance is finished. We are closing the space.[CN] 展示到此结束 谢谢 Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012)
Thanks for everything.[CN] 谢谢你做的一切 Holy Motors (2012)
Thank you, my friend.[CN] 谢谢你,我的朋友 The Ghost of Harrenhal (2012)
Thank you. Kind of you to come see me off.[CN] 谢谢,你真好心,送我出海 The Ghost of Harrenhal (2012)
- OK, well... your moment is coming up shortly. All right, I'll let you know.[CN] 快到你了 我会叫你的 谢谢 Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012)
We'll look after them. Thank you, My Lord.[CN] 我们会照顾他们的,谢谢大人 The Ghost of Harrenhal (2012)
Thank you.[CN] 你非常美丽 谢谢 Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top