ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

课外

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -课外-, *课外*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课外[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, / ] extracurricular, #14,210 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that what you did on the day in question?[CN] 你那天有参加课外活动? The Devil's Advocate (1997)
I mean, maybe I shouldn't have taken all those courses off-school, 'cause... everybody thinks I-[CN] 感觉他们跟我不相识 也许我不该修一大堆课外科目 大家认为我... Say Anything... (1989)
I think that you're taking too many extracurricular activities this semester, and I've decided that you should drop the school annual.[CN] 我认为这学期你的课外活动过多 我决定要你辞去校刊社 Dead Poets Society (1989)
With this kind of extracurricular activity, I'm gonna have it made.[CN] 有了这种课外的 活动中,我要去有它做。 Welcome to the Dollhouse (1995)
Dude, colleges look at extracurricular activities, man.[CN] 好家伙 大中专院校看 在课外活动中 人。 Drive Me Crazy (1999)
extra-curricular activities.[CN] 课外活动 Come Dance with Me! (1959)
I have given myself a fair chance, in and out of the classroom.[CN] 我给了自己一个公平的机会, 课里课外 Up the Down Staircase (1967)
He used to produce his work every week for tutorial and, as he never kept any notes, or papers or that sort of things, on leaving my room he would normally throw it in my wastepaper basket.[CN] 每个星期的课外辅导他都做些研究 因为他从来不保留笔记 草稿或者类似这些资料 A Brief History of Time (1991)
Unless you have a pass for sports or something.[CN] 除非学校批准参加的课外活动 The Devil's Advocate (1997)
Too many extracurricular activities, Max.[CN] 太多课外活动 了 Rushmore (1998)
It may come as something of a surprise to you... but smoking, drinking, and similar extracurricular activities... are not permitted at St. Francis.[CN] 对你们来说可能惊诧莫名... 但抽烟喝酒和相似的课外活动... 在圣弗朗西斯不被允许 The Trouble with Angels (1966)
It's required reading.[CN] 课外必读书 A Walk in the Clouds (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top