ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

诺贝尔奖

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -诺贝尔奖-, *诺贝尔奖*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there was, I would patent it myself, make a million bucks, win the Nobel Prize and retire.[CN] LF有,我会申请专利我自己, 赚一百万块钱, 赢得了诺贝尔奖和退休。 The Stepford Wives (1975)
Everyone gaping and shouting: "He deserves a Nobel Prize!"[CN] 众人张开嘴巴 齐喊到"给他诺贝尔奖吧!" Stalker (1979)
At age 60 was honored a Nobel Prize at age 26 was become a professor.[CN] 60岁获得诺贝尔奖 26岁成为教授 The Illumination (1973)
You, Professor Julian Keeley, awarded the Nobel prize for science and humanity.[CN] 你 朱利安・基利教授 获得过科学和人道诺贝尔奖 The Satanic Rites of Dracula (1973)
- Not the Nobel Prize winner?[CN] - 不是诺贝尔奖获得者吗? The Satanic Rites of Dracula (1973)
Dr. Stone, a Nobel Prize winner, twice president of the National Academy of Sciences, is well known here in Washington.[CN] 斯通博士,诺贝尔奖获得者 两届国家学术委员会主席 在华盛顿很受欢迎 The Andromeda Strain (1971)
All right. I'm going to get a Nobel Prize.[CN] 那好吧, 我就去领我的诺贝尔奖! Stalker (1979)
Your share will amount to how many Nobel Prizes?[CN] 你的那份相当于 几份的诺贝尔奖金? Thunderball (1965)
So far nothing. Our Nobel laureate here won't scan on the inside because he says...[CN] 到目前为止,没发现任何东西 这里有我们的 诺贝尔奖获得者... The Andromeda Strain (1971)
At age 42 was honored a Nobel Prize at age 22 was become a professor.[CN] 42岁获得诺贝尔奖 22岁成为教授 The Illumination (1973)
From an interview with Nobel Prize winner, Professor Wallace.[CN] 引自: RAI通讯社对诺贝尔奖得主 华莱士的采访报道 Stalker (1979)
At age 31 was honored a Nobel Prize[CN] 31岁获得诺贝尔奖 The Illumination (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top