ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

诸多

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -诸多-, *诸多*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been reading Kipling. "The sins ye do by two and two you must pay for, one by one!"[CN] 你一直在念吉普林的作品 今世纪的诸多错误 每一个你都要偿还 Lifeboat (1944)
After everything we've done, do we even deserve to survive?[CN] 犯下了诸多罪孽的我们 还配继续活下去吗 Resurrection (2015)
To help him control the now vast interests of the Umbrella Corporation,[CN] 公司开始滋生诸多傲慢的理想 The corporation that had begun with such lofty ideals, 完全为贪婪与权力所引诱 had been seduced completely by greed, and power. Resident Evil: The Final Chapter (2016)
- I've got lots to do.[CN] 我也有诸多要事缠身 Foreign Correspondent (1940)
EVEREST HAS ALWAYS BEEN ATTRACTIVE FOR SEVERAL REASONS FOR ME.[CN] 珠穆朗玛峰总是那么吸引人有诸多原因。 Sherpa (2015)
I'm not sure you understand the work involved.[CN] 我觉得你没明白染布需要诸多工序 I'm not sure you understand the work involved. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
But?[CN] 近六年来 联邦政府 He's attracted the attention of both federal 和诸多不同司法管辖区的当地执法部门 and local authorities in multiple jurisdictions 都在调查他 over the last six years, in connection How the Sausage Is Made (2016)
HAS BEEN THE SOURCE OF A LOT OF CONTROVERSY.[CN] 也引发诸多争议 Sherpa (2015)
But earning it for yourself, that takes work.[CN] 但要自己赢得权力,则需诸多努力 The Wars to Come (2015)
Katniss Everdeen, the Girl on Fire, a girl who inspired so much violence, seems to have met a violent end herself.[CN] 凯特尼斯·伊夫狄恩 那个燃烧女孩 这个引发了诸多暴力事件的女孩 似乎最终被暴力结束了自己的生命 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
When it comes to factories, so, we're here today to...[CN] Max她就诸多怀疑 我们今天来这儿是... when it comes to factories, so, we're here today to... And the Fun Factory (2015)
And one of the problems that we face, and that Nixon's gonna face, is this.[CN] 它是我们(共和党人)需要面对的诸多问题之一 也是尼克松将要面对的问题 Best of Enemies: Buckley vs. Vidal (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top