ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

说曹操曹操就到

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -说曹操曹操就到-, *说曹操曹操就到*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speak of the devil.[CN] 说曹操曹操就到 The Ides of Metropolis (1994)
Speak of the devil, there she is now. Home from work?[CN] 说曹操曹操就到,下班了? The Foot Fist Way (2006)
Speak of the devil and the devil appears[CN] 说曹操曹操就到 Ling huan xian sheng (1987)
Speak of the devil.[CN] 说曹操曹操就到 The Way (2010)
Aah, speak of the devil. It's the[CN] 啊,说曹操曹操就到 Casino Jack (2010)
There he is.[CN] 说曹操曹操就到 Giant (1956)
Speak of the devil.[CN] 说曹操曹操就到 I Sell the Dead (2008)
Ah! Speak of devil! There he is![CN] 啊 说曹操曹操就到 Let Me In (2010)
Hey, Gomie, just the man I want to see.[CN] 格米 说曹操曹操就到 Face Off (2011)
I think he's just coming in right...[CN] 说曹操曹操就到... School of Rock (2003)
Speak of the devil.[CN] 说曹操曹操就到,欢迎光临 The Great White Tower (1966)
Oh, speak of the devil.[CN] 哦,说曹操曹操就到 Boogie Woogie (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top