ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -语-, *语*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[语, yǔ, ㄩˇ] words, language; saying, expression
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  吾 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] words,  Rank: 493

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˇ, / ] dialect; language; speech, #1,563 [Add to Longdo]
[, ㄩˋ, / ] to tell to, #1,563 [Add to Longdo]
[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
[Hàn yǔ, ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] Chinese language, #5,366 [Add to Longdo]
[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice, #6,899 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kethku![CN] 兽 SAGA: Curse of the Shadow (2013)
Monsieur?[CN] 先生[法] Murder on the Orient Express (1974)
Who is it?[CN] 将为您转接音信箱 Episode #1.7 (2004)
You should be beat![CN] 喜欢胡言乱的人 Episode #1.4 (2004)
Ku.[CN] 库族 The Interpreter (2005)
- German.[CN] - 德 Palermo or Wolfsburg (1980)
Vamos.[CN] 去吧(西班牙) The Stranger (2010)
Motus.[CN] [咒] The World Has Turned and Left Me Here (2014)
£­ Huh?[CN] 这咒.. The Visit (1998)
A whisperer.[CN] 马者? The Horse Whisperer (1998)
You may laugh at whatever I say to apologise to you. But I love you.[CN] 你可以嘲笑我对你道歉 的任何话,可我爱你 Seduction (1929)
Cha Moonhyuk, it is true that you were adopted right?[CN] 希望各位观众能够谅解 车武赫先生虽然很会说国 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top