ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -话-, *话*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[话, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 讠 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation,  Rank: 170

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
打电[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
[jiǎng huà, ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a speech; to speak; to talk; to address, #2,244 [Add to Longdo]
[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
一句[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short, #2,845 [Add to Longdo]
[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
[tán huà, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk; conversation, #4,880 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense![CN] 废 The NeverEnding Story (1984)
Here.[CN] 你刚说的... Quo Vadis (1951)
What is it?[CN] 什么 Identification of a Woman (1982)
Bullshit.[CN] 废 Whipped (2000)
Come on.[CN] 说 The Negotiator (1998)
Call?[CN] 打电 The Grapes of Death (1978)
Liar![CN] 讲大 The Sting of Death (1990)
Moans out...[CN] 毕! (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Phone?[CN] 电呢? Se7en (1995)
Shit![CN] 废 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
No. No.[CN] 没有说 Curdled (1996)
No.[CN] 我说的? The Fly (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top