ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -识-, *识*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[识, shí, ㄕˊ] knowledge; to understand, to recognize, to know
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 340

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] to know; knowledge; Taiwan pr. shi4, #4,719 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] to record; write a footnote, #4,719 [Add to Longdo]
[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge, #914 [Add to Longdo]
[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware, #1,587 [Add to Longdo]
产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
[gòng shí, ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ, / ] consensus, #5,519 [Add to Longdo]
[shí bié, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] to distinguish; to discern, #6,016 [Add to Longdo]
分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia, #6,715 [Add to Longdo]
[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark, #6,720 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.[CN] 认 Speed Racer (2008)
Yes.[CN] 认 Universal Soldier: Day of Reckoning (2012)
No.[CN] 不认。 No. Gone Girl (2014)
No.[CN] 不 不认 Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)
No.[CN] 不认 The Yellow Handkerchief (2008)
- Cor.[CN] 知? Pope Joan (2009)
Yes.[CN] 《意 Senden no rûru (2015)
Know you?[CN] 不认你了? Muppets Most Wanted (2014)
See?[CN] 见 As Good as It Gets (1997)
Yes.[CN] 你认这人吗? Nocturnal Animals (2016)
No.[CN] 不认 Combustion (2013)
Nobody.[CN] 不认 Mulholland Falls (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top