ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謹-, *謹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,873

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit, #9,668 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious, #13,573 [Add to Longdo]
谨记[jǐn jì, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to remember with reverence; to bear in mind; to keep in mind, #28,948 [Add to Longdo]
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] diligent and painstaking, #157,311 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
[きんが, kinga] (n) (hum) wishes of happiness [Add to Longdo]
賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] (int) Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
厳実直[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
[きんこく, kinkoku] (n,vs) informing with respect; announcing respectfully [Add to Longdo]
[きんしょ, kinsho] (n,vs) respectfully written [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please accept my condolences on the death of your father.ご尊父のご逝去に対し、んで哀悼の意を表します。
Please accept our condolences on the death of your father.御尊父の死にんで哀悼の意を表します。
The listeners stood in an attentive attitude.聴衆は聴の姿勢で立っていた。
He kept his tongue under a bridle.彼は口をんでなにも語らなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty sure the only reason Hannah got suspended was because of Alex.[JA] ハンナの慎処分も アレックスのせいです Care (2016)
If people are careful, it should be plenty.[CN] 如果大家慎,夠了 Pan's Labyrinth (2006)
You're a serious guy.[CN] 你是個嚴的小伙子 A Driver for Vera (2004)
And suddenly all the formality dropped away.[CN] 突然之間那種朋友間的拘都不見了 Sentimental Education (2004)
Contemplate what you've done.[JA] 慎だ 反省しろ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
But, respectfully, there must be multitudes there[JA] はい しかし んで そこには沢山の人がいるはずです Silence (2016)
Who cares about decent? The game, Mrs. Hudson, is on![JA] 不慎が何だって言うんだ ゲームが始まったのに The Abominable Bride (2016)
"My experience in the company..." 926b. "Of course, discretion..."[CN] 我做事 The Ax (2005)
Apparently Hannah Wyland was helping her, but that didn't end well.[JA] ハンナが 手を貸してたけど― 彼女は慎処分に Care (2016)
You need to tell Rex to be more discreet when it comes to discussing your love life. I'm sorry?[CN] 你得告訴Rex討論你們的「愛情生活」時要慎些 什麼? Goodbye for Now (2005)
Hannah Wyland has been suspended. She's been punished enough.[JA] ハンナは慎処分になった 十分罰を受けたわ Clue (2016)
She's dead.[JA] 〈不慎だ〉 Episode #1.9 (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつしむ, tsutsushimu] achten, hochachten [Add to Longdo]
んで[つつしんで, tsutsushinde] mit_Hochachtung, von_Herzen [Add to Longdo]
[きんてい, kintei] "Ergebenst_ueberreicht_vom_Verfasser" [Add to Longdo]
[きんしん, kinshin] gutes_Benehmen, Stubenarrest [Add to Longdo]
[きんちょう, kinchou] aufmerksam_zuhoeren [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] Ihr_sehr_ergebener... [Add to Longdo]
賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top