ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜜桃

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜜桃-, *蜜桃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]
蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want some peach cobbler here and...[CN] 谁要吃蜜桃馅饼 味道还不错 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
Could've been a peach.[CN] 也可能是蜜桃 The One with George Stephanopoulos (1994)
All right, the girl teaches dance in Wicker Park for the city.[CN] 和被射杀的苏联人 还有一个女孩叫水蜜桃 Red Heat (1988)
"One blanket the color of peaches, woven at home by my dear sister."[CN] "一块蜜桃色的毯子,是我家里的妹妹织的." America America (1963)
I can't let it go while there's a breath left in my body.[CN] 其一是乔治亚州蜜桃 没有这样的,俄亥俄州 Gone with the Wind (1939)
- Bacon crisp, peach cobbler.[CN] -脆培根 蜜桃酥皮饼 That Thing You Do! (1996)
Just get us five chicken dinners.[CN] 顺便买些甜点 水蜜桃冰淇淋什么的 Bonnie and Clyde (1967)
Try the peach cobbler.[CN] 试试蜜桃酥皮饼 That Thing You Do! (1996)
Yes, do you think I could see some... peaches in brandy, please?[CN] 你可以在我的白兰地里面 加一些蜜桃吗? Darling (1965)
Wait. Espera, mi amor, my darling, my little peach pie.[CN] 等等,亲爱的 我的达令,我的小蜜桃 Pheromone, My Lovely (1993)
Come on now, you sure you ain't got no peach pies?[CN] 你确定你没有水蜜桃派 滚出去 Bonnie and Clyde (1967)
And some peach cobbler. Now that'll hold you.[CN] 还有蜜桃酥皮饼 我替你看行李 That Thing You Do! (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top