ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛾-, *蛾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛾, é, ㄜˊ] moth
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,398

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] moth, #21,129 [Add to Longdo]
[é zi, ㄜˊ ㄗ˙, ] moth, #59,630 [Add to Longdo]
投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction, #272,224 [Add to Longdo]
苹果蠹[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
所多玛与摩拉[Suǒ duō mǎ yǔ É mó lā, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
摩拉[É mó lā, ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
眉皓齿[é méi hào chǐ, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] beautiful eyebrow and white teeth (成语 saw); lovely young woman [Add to Longdo]
[é lèi, ㄜˊ ㄌㄟˋ, / ] moth (family) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) moth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Is it a butterfly or a moth?それは蝶ですか、それともですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The moth is in Paul's pocket"?[JA] 「は ポールのポケットの中にある」って? Red in Tooth and Claw (2013)
Uh, she'd seen one of her woodpeckers eating a moth that she couldn't identify.[JA] 1羽のキツツキが 彼女の見たことのない Red in Tooth and Claw (2013)
Ah. Laying bait for moths.[JA] のエサを塗ってるんだ Red in Tooth and Claw (2013)
- Probably just a moth.[JA] -多分、 The Simpsons Movie (2007)
the curtains rustling, or a moth or fly beating against the windowpane.[CN] 窗帘的悉沙声 飞或苍蝇撞在玻璃上的声音 Senso (1954)
Some fucking funny-looking moth.[JA] キモいみたいにか? Attack the Block (2011)
No moth. Hmm.[JA] は ないわ Red in Tooth and Claw (2013)
The moth and the flame, that's what it was.[CN] 飞扑火 海伦,就是那么一回事 The Seven Year Itch (1955)
during which the room was filled with the sound of a moth... or the buzz of a fly beating against the windowpane, which you only remembered afterwards.[CN] 房间里飞的扑腾声啦 苍蝇撞到窗玻璃的动静啦 都要过后你才能想起 Senso (1954)
" Like moths around a flame "[CN] 就像飞围着灯光 The Blue Angel (1930)
It looks like a moth spreading its wing over a butterfly.[CN] 它就像一个飞 一个张开翅膀的蝴蝶 The Dark Mirror (1946)
He was convinced Dr. Kidd was gonna fire him until he discovered that dumb moth.[JA] 彼は あの間抜けなを発見するまで キッド博士に クビを斬られるって 確信してた Red in Tooth and Claw (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top