ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒜-, *蒜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒜, suàn, ㄙㄨㄢˋ] garlic
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  祘 (suàn ㄙㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 3,444

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] garlic, #10,001 [Add to Longdo]
[dà suàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ, ] garlic, #12,874 [Add to Longdo]
[suàn miáo, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, ] garlic shoot; garlic sprouts, #59,201 [Add to Longdo]
[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, ] garlic shoots and leaves, #81,400 [Add to Longdo]
[bàn suàn, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] to stagger (walk unsteadily), #178,727 [Add to Longdo]
装洋[zhuāng yáng suàn, ㄓㄨㄤ ㄧㄤˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to feign ignorance, #493,699 [Add to Longdo]
[yā suàn qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] garlic press [Add to Longdo]
多瓣[duō bàn suàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] Chinese elephant garlic [Add to Longdo]
炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
碾碎器[dà suàn niǎn suì qì, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, ] garlic press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You smell like garlic.[CN] 你闻起来像大 The Lost Boys (1987)
- Bite the big one, junior[CN] - 老弟,别装 Ferris Bueller's Day Off (1986)
Don't put on airs[CN] 别装了,过来啊! Ling chen wan can (1987)
You better get yourself a garlic T-shirt, buddy.[CN] 小子 你最好弄件大衣服穿 The Lost Boys (1987)
It's not cheese, it's garlic.[CN] 这不是乳酪 是大 The Lost Boys (1987)
What a naughty boy[CN] 你这孩子真不成 Dust in the Wind (1986)
Still pretending?[CN] 還裝 And Then (1985)
Garlic sprout, steamed turtle, goat nipples...[CN] 星,蒸海龟,坚果头... The Last Emperor (1987)
Hippocrites![CN] 干你娘,事情都是你们搞出来的,还装 A City of Sadness (1989)
This is pure investigative work not jumping out a window.[CN] 这是属于警方调查的工作 不是鸡毛皮的小事... Cobra (1986)
I can smell the garlic. We want our freedom[CN] 我闻到大味了 Water (1985)
What would you rather have, a wreath of garlic?[CN] 不然休想做什么 串大? Prince of Darkness (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top