ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苹果馅饼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苹果馅饼-, *苹果馅饼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] apple pie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apple pie, honey-baked ham[CN] 苹果馅饼,蜂蜜烤火腿 Among Friends (2012)
I saw earlier you had apple tart on the menu. I'll have that.[CN] {\fnYouYuan\fs14\bord1\3aH82}我刚才看到你们这有苹果馅饼 我要那个就好 Blind (2014)
Same time tomorrow, my apple strudle.[CN] 明天同样时间见,我的苹果馅饼 A Matter of Loaf and Death (2008)
An apple turnover, please.[CN] 一个苹果馅饼, 谢谢 The Son (2002)
We've got raspberry jam,an apple tart...[CN] 我有覆盆子果酱、苹果馅饼 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Is that apple pie I smell?[CN] 我闻到苹果馅饼的味道 K-PAX (2001)
Tonight's dinner will be roast turkey and for dessert, an apple tart.[CN] 今天晚餐吃烤火鸡 还有苹果馅饼作甜点 Taking Woodstock (2009)
Not apple pies.[CN] 苹果馅饼 是鸡肉的 Chicken Run (2000)
Apple pie, I made it.[CN] 苹果馅饼,我做到。 The Silent Mountain (2014)
Chicken-fried steak, onions! Baked apple with cream![CN] 软炸牛肉和洋葱 还有加奶油的烤苹果馅饼 Part Two (2011)
I got apple pie, apple fritters, apple tarts, apple dumplings, apple crisps, apple crumbles aaand apple Brown Betty![CN] 我这有苹果派... ... 炸苹果,苹果馅饼, 苹果包,苹果片,苹果酥 The Ticket Master (2010)
Dad, where does apple pie come from?[CN] 爸爸,苹果馅饼从何而来? 666: The Child (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top