ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自动控制

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自动控制-, *自动控制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] automatic control, #28,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Automated Range Management has been turned off![CN] 射程自动控制系统已关闭。 Ukroshcheniye ognya (1972)
There's some kind of automatic control right there.[CN] 那里是自动控制 The Benders (2006)
It's automatically controlled. No need to be overly worried.[CN] 一切是自动控制的 不必太担心 Fragile (2005)
Switch to automatic control. Hello, Jag. Are you receiving me?[CN] 转到自动控制 杰克,你听到了吗? Casino Royale (1967)
-How tall is that robot?[CN] -自动控制装置有多高? Sphere (1998)
Let the fighter control do the worrying.[CN] 都包在飞机自动控制上. Jet Pilot (1957)
Its remote control isn't working, apologies, I can do this manually.[CN] 当自动控制失效时 抱歉 我可以改手动来操作 Flight (2012)
- We're "go" for auto sequence.[CN] - 我们准备自动控制 Space Buddies (2009)
and it would cause the high temperature alarm in the automatic control system.[CN] 于是自动控制系统便会发出过热警告 Life After People (2008)
What're you doing? Once you're right in front of it, just set it on auto![CN] 要取枪就应使用自动控制 Mobile Suit Gundam F91 (1991)
Chiefs gonna have a look at the servos in airlock 12.[CN] 轮机长要去看一下 12号过渡舱的自动控制装置 A Day in the Life (2007)
The Navy dive team is setting up a hydraulic robot...[CN] 海军潜水队建立了一个 水力的自动控制装置... Sphere (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top