ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

能胜任吗

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -能胜任吗-, *能胜任吗*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you think that you can handle this?[CN] 那么你认为自己能胜任吗 Devil's Pass (2013)
- Yes? - You sure you can do this Job?[CN] 是我 你确定你能胜任吗 Morning Glory (2010)
Are you saying I'm not up to it?[CN] 你是说我不能胜任吗 Gangster No. 1 (2000)
Will I really be able to make a living with this job?[CN] 这份工作我真的能胜任吗 Departures (2008)
Think I'm not up to it?[CN] 认为我不能胜任吗 The Beat That My Heart Skipped (2005)
Well, is he what we need?[CN] 他能胜任吗 Intimacy (2001)
Still think she's fit for office?[CN] 你还是认为她能胜任吗 Game Change (2012)
Are you up to that task, Agent Purvis?[CN] 你能胜任吗 珀维斯特工 Public Enemies (2009)
What we're asking, Gerald, is... after such a long lay-off, do you think you're up to the job?[CN] 杰雷,我们所要的... 你停职那么久... 仍能胜任吗 The Full Monty (1997)
- Can you handle it?[CN] 能胜任吗? The Desert Rats (1953)
Can you do it?[CN] 你能胜任吗? Temple Grandin (2010)
Whoever wants to be Glorious of God has to be able to prove they have the power to kill.[CN] 如果没有相当的能力能胜任吗 Trick the Movie: Psychic Battle Royale (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top