ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胜任

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胜任-, *胜任*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What did she want?[CN] 她想干嘛? 确保我能胜任? It Girls and Beyond (2005)
You were more than competent today, Denny.[CN] 你今天不仅胜任 Denny It Girls and Beyond (2005)
She's quite capable of deciding what's best for her.[CN] 做出对他自己最好的选择 他对能胜任 Stick It (2006)
That Vashti come no more before the King, but that her royal position be given to a new queen, more worthy than her.[CN] 瓦实提不能继续伺候国王 王后之位必须另选他人 一个比她更加胜任之人 One Night with the King (2006)
I mean, my reviews have all been good.[CN] -就因为我不能胜任 我的意思是 我的记录一直很好 From Whence We Came (2005)
I'm certainly capable of any copying tasks you may have.[CN] 我绝对能胜任抄写工作 Copying Beethoven (2006)
On the roof, robotic machines are no longer an option.[CN] 机器人已经无法胜任 屋顶的工作 The Battle of Chernobyl (2006)
If you will look at the pages I copied for you this morning, - you will see that I am fully qualified to...[CN] 要是你看看今天早上我抄写的乐稿 你就知道我完全胜任这项工作 Copying Beethoven (2006)
You sure she's good?[CN] 你确定她可以胜任工作? Daddy-Long-Legs (2005)
Chaparral Associates got the contract to retrofit this place in '99 - $4 million.[CN] 谢帕德公司 在99年得时候 拿到了改造这里的委托书 {\3cH202020}Chaparral Associates got the contract to retrofit this place in '99 四百万的合同 负责人无法胜任 {\3cH202020}$4 million. Pilot (2005)
Love plus sex, after the age of 18, equals pregnancy.[CN] 爱和性不可分离 性行为必须发生于18岁之后 以便胜任怀孕 清楚了吗? Sweet Mud (2006)
Zi Tuan is not qualified[CN] 子团绝不可胜任 Battle of the Warriors (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top