ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肺泡

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肺泡-, *肺泡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺泡[fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ, ] pulmonary alveolus, #25,061 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The surface area of all these sacks is huge if u lay them all flat, they would cover a tennis court[CN] 这些肺泡的表面积相当巨大 如果把它们铺平,将能覆盖一个网球场 Inside the Living Body (2007)
- Balf, it's not fucking Dunkirk.[CN] - 支气管肺泡灌洗液,这不是他妈的敦刻尔克。 The Riot Club (2014)
This young girl's lungs filled with a rush of water with enough force to cause the alveoli to expand beyond their capacity.[CN] 这年轻女孩的肺部充满了大量的水 有足够的应力导致肺泡扩张变大 Road to Recovery (2014)
Lung tissue, specifically alveoli.[CN] - 肺部组织 特别是肺泡 Road to Recovery (2014)
So they pull me from the car, both legs broken, fractured skull, punctured lung.[CN] 他们把我从车里拖出来 双腿都有伤 颅骨断裂 肺泡破裂 Chapter 7 (2013)
- Showtime, Balf![CN] - 欣欣,支气管肺泡灌洗液! The Riot Club (2014)
I mean, Doc said her alveoli were popped like balloons.[CN] 医生说她的肺泡像气球一样爆裂 Road to Recovery (2014)
Certainly not enough pressure to pop the alveoli.[CN] 当然没有足够压力导致肺泡破裂 Road to Recovery (2014)
we Also inhale bigger breath so every tiny air sack in the lungs gets filled[CN] 我们还会加强深呼吸 使肺里的每一个肺泡都充满空气 Inside the Living Body (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top