ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

考古学

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考古学-, *考古学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]
考古学[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Archaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.考古学者とは昔の民族の生活様式についての糸口を捜し求める人達である。
He is an archeologist's assistant.彼は考古学者の助手である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schiller the archaeologist.[CN] 考古学家席勒 The Devil's Wedding Night (1973)
The planning part had to do with the artifacts he wanted found on him by later archeologists.[JA] 死に装束は計画の一部だった 後世の考古学者によって 見つけて欲しかったからだ A Scanner Darkly (2006)
Method is everything in archaeology.[CN] 在考古学中,方法就是一切 The Mummy (1932)
And suddenly it turns out that it's not antique at all, that some joker has palmed it off on the archeologists[CN] 后来突然发现, 这不是古董 玩闹的人把它塞给考古学 Stalker (1979)
We asked Sir Timothy HaveIock the marine archaeologist, to secretly locate the wreck.[CN] 我们请海洋考古学家 提摩西海夫洛 秘密搜寻船只残骸 For Your Eyes Only (1981)
Oh, archaeology's tough.[JA] 考古学は大変だけど The Man from Earth (2007)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library![JA] 君がいい考古学者になりたいなら... 図書館から出るんだ。 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Does Your Honor deny in one breath the existence of Zoology, Geology and Archaeology?[CN] 法官大人你是一口气否认了 动物学 地理学和考古学的存在么 Inherit the Wind (1960)
I'm called Bee. I know, like the insect.[CN] 我是一个考古学家, 他们都叫我"Bee"(蜜蜂) Emmanuelle (1974)
Based on archaeological data, maps, anthropological research.[JA] 考古学データや地図、 発掘資料を見ると The Man from Earth (2007)
When the Cro-magnon was first identified,[JA] クロマニヨンというのは 考古学 The Man from Earth (2007)
They were archeologists.[JA] 彼らは考古学者だったんだ。 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top