ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

翻船

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -翻船-, *翻船*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻船[fān chuán, ㄈㄢ ㄔㄨㄢˊ, ] to capsize (and sink), #39,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The swell and the boat overturning.[CN] 浪头和翻船的事 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
If the cargo begins to shift in a storm...[CN] 如果货船在暴风雨中翻船... Ariel (1988)
It seems to be piling up in those shallows.[CN] 看起来会阴沟里翻船 The Poseidon Adventure (1972)
The PM isn't going to rockthe boat until it's in the bag.[CN] 首相不能最后阴沟里翻船 The PM isn't going to rockthe boat until it's in the bag. The Writing on the Wall (1980)
Don't... let me down[CN] 佩佩,你可要手下留情呀 别让我阴沟里翻船 Gwai ma seung sing (1974)
Yeah. Don't go overboard.[CN] 別翻船 White Dog (1982)
If our canoes capsized, we had to save each other.[CN] 就是在皮艇翻船的时候 自救的训练 Identification of a Woman (1982)
She'll capsize for sure.[CN] 会翻船 Away All Boats (1956)
What ship wreck?[CN] 什么翻船 Premiers désirs (1983)
You don't put boats in bags.[CN] "阴沟里不可翻船" (交通管理中心^_^) You don't put boats in bags. The Writing on the Wall (1980)
How embarrassing.[CN] 阴沟里翻船了! Heart of a Dragon (1985)
Because you had it when you saved me from that ship wreck.[CN] 因为你从翻船中救起我时你戴着腕带 Premiers désirs (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top