ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约-, *约*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[约, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 424

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, / ] weigh, #560 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
[Niǔ Yuē, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ, / ] New York, #3,447 [Add to Longdo]
[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract, #3,453 [Add to Longdo]
[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
[zhì yuē, ㄓˋ ㄩㄝ, / ] to restrict; condition, #4,244 [Add to Longdo]
[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment, #4,284 [Add to Longdo]
[qiān yuē, ㄑㄧㄢ ㄩㄝ, / ] to sign up (a recruit), #4,699 [Add to Longdo]
[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lonny![CN]  Raid on Entebbe (1976)
John?[CN] 翰? A Beautiful Mind (2001)
John?[CN] 翰? Snatch (2000)
John.[CN]  Dark City (1998)
Jovan![CN] 凡! Underground (1995)
Stop crying, save some tears for next time.[JA] 涙がもったいないよ 別の時のために節しな Tikhiy Don (1957)
But deceiving a girl whom you've vowed to marry... kidnapping her...[JA] だが純情な娘に 結婚を束して騙し かどわかすとは War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
John![CN] 翰 ! Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2003)
Joseph.[CN]  Wuthering Heights (1939)
John?[CN] 翰... Dolores Claiborne (1995)
John.[CN] 翰 。 Jesus of Nazareth (1977)
John![CN] 翰! Dangerous Crossing (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top